Informacja o rozpoczęciu badań finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o rozpoczęciu badań finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie informuje, że:

        W roku 2018 planowana jest realizacja projektu badawczego wspieranego przez MRiRW, pt. „Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia.

Celem projektu jest: zespół badawczy złożony z pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zamierza podjąć badania nad oceną skuteczności różnych metod czyszczenia linii technologicznej do produkcji pasz konwencjonalnych, na której następnie jest wytwarzana pasza ekologiczna, w kontekście obecności w produkcie finalnym białka modyfikowanej genetycznie soi i kukurydzy. Bezpieczeństwo produkcji pasz wolnych od modyfikacji genetycznej to wymagający proces, ponieważ wszystkie surowce muszą być zweryfikowane pod kątem zanieczyszczeń modyfikacjami genetycznymi. Do możliwych dróg rozprzestrzeniania się transgenicznych roślin można zaliczyć rozpylanie przez wiatr, bakterie w glebie, insekty, ptaki czy też inne zwierzęta. Jednak te drogi są realne w przypadku współistnienia rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO. W przypadku, gdy nie są prowadzone uprawy roślin GMO silosy, transport, czy przemysł paszowy to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie pasze wolne od GMO mogą zostać skażone. Istotą projektu jest wypracowanie takich metod czyszczenia konwencjonalnej linii do produkcji pasz, która może być źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO, by uniknąć obecności w produkcie finalnym białka modyfikowanej genetycznie soi i kukurydzy. Testem skuteczności czyszczenia linii technologicznej po cyklu produkcji pasz konwencjonalnych z udziałem GMO, będzie ocena obecności materiału GMO w produkowanej następnie ekologicznej paszy dla karpia.

Opublikowanie wyników badań: planowane jest w terminie do 15 listopada 2018 r.

Wyniki zostaną udostępnione na stronie: http://www.wet.uwm.edu.pl/aktualnosci

       Wyniki badań w ramach projektu badawczego wspieranego finansowo przez MRiRW, pt. „Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia.”, dostępne będą nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym”.GaleriaBrak zdjęć.