Pierwsze Złote Dyplomy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Pierwsze Złote Dyplomy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako czwarty (po Lublinie, Warszawie i Wrocławiu), dołączył 19. maja 2022 r. do uroczystego wręczania swoim absolwentom Złotych Dyplomów. Jest to związane z upływem 50 lat od uzyskania dyplomu lekarza weterynarii przez pierwszych absolwentów Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej, rocznika 1966 - 1972.   

https://youtu.be/oxZXAUdbUfk

      Patronat nad uroczystością objął dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie rozpoczęło się mszą w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Mirosław Hulecki w intencji zmarłych nauczycieli akademickich Wydziału i absolwentów pierwszego rocznika: Tadeusza Cieślaka, Józefa Kempistego, Stanisława Lenartowicza, Anny Mieczkowskiej-Wasilewskiej, Tadeusza Papierzynskiego, Krzysztofa Pietruszki, Arkadiusza Porzeczkowskiego i Zygmunta Żabickiego.

     Szczególnie uroczysty charakter wydarzeniu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie nadały dwa sztandary: Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz obecność w togach Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Bogdana Lewczuka, prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza, reprezentującego JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, i Rady Dyscypliny z przewodniczącym dyscypliny naukowej Weterynaria prof. dr. hab. Krzysztofem Wąsowiczem oraz jego zastępcą prof. dr. hab. Andrzejem Koncickim i z prodziekanami dr hab. Agatą Bancerz-Kisiel, prof. UWM i prof. dr. hab. Przemysławem Sobiechem.

     Uroczystość zaszczycili liczni goście: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskólska, sekretarz miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca, prof. dr. hab. Tadeusz Krzymowski, dr.h.c., JM Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w latach 1968 - 1972, a następnie JM Rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, opiekun roku pierwszych absolwentów naszego Wydziału prof. dr. hab. Zygmunt Wyrzykowski, warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz weterynarii lek. wet. Jerzy Koronowski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacek Łukaszewicz, przewodniczący Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza (a w poprzedniej kadencji prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) lek. wet. Zbigniew Wróblewski, sekretarz Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza dr hab. Tadeusz Bakuła, prof. UWM, dyrektor Instytutu Biologii Zwierząt w zaprzyjaźnionym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie i jednocześnie prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego prof. Vasyl Vlyzlo, proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu ks. kanonik Mirosław Hulecki, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie ks. Łukasz Stachelek, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM dr Bolesław Pilarek, których gorąco powitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Bogdan Lewczuk. Dziekan powitał również bardzo serdecznie profesorów seniorów: prof. dr hab. Barbarę Przybylską-Gornowicz, prof. dr. hab. Macieja Gajęckiego, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego, prof. dr. hab. Konstantego Romaniuka, prof. dr. hab. Tadeusza Rotkiewicza, prof. dr. hab. Jana Siemionka i prof. dr. hab. Arkadiusza Zasadowskiego oraz prof. dr. hab. Józefa Szarka, występującego w kilku rolach – profesora seniora Wydziału, złotego absolwenta i laureata oraz bohaterów uroczystości – pierwszych absolwentów Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, rocznika 1972 i ich gości oraz obecnych pracowników i studentów Wydziału. Podziękował również wszystkim za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością uroczystości.

    Dziekan podkreślił szczególnie wyjątkowy i doniosły charakter uroczystości, w której Wydział gości i wyróżnia pierwszych absolwentów i tym samym dołącza do grona jednostek akademickich, które mogą nadawać złote dyplomy. Ponadto dzięki pasji i zaangażowaniu „złotych absolwentów” jest to więcej niż typowy jubileusz. Przedstawił historię Wydziału przywołując powołanie w dniu 4 kwietnia 1966 r. przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego prof. Henryka Jabłońskiego Oddziału Weterynaryjnego na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a w dniu 1 października 1966 r. przeprowadzenie immatrykulacji 30 studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Ponadto, jak podają absolwenci tego rocznika, Józef Szarek i Władysław Kubiński, w książce pt. „Kształcenie lekarzy weterynarii na Warmii i Mazurach. Po pięćdziesiątce” wydanej w związku z jubileuszem, studia podjęło też 10 dodatkowych osób tzw. „wolnych słuchaczy”, którzy po zaliczeniu pierwszego roku nabyli status studenta. Podczas trwania studiów rok uzupełniło czterech studentów, a w tym pierwszy obcokrajowiec na Wydziale pochodzący z Cypru. W wspomnianej książce autorzy podają iż z 44 wymienionych osób dnia 15 kwietnia 1972 r. dyplom otrzymało 28 studentów. Dziekan wspomniał, że najwyższą średnią ze studiów, wynoszącą powyżej 4,8 uzyskała Aleksandra Grynkiewicz-Tarczyńska, a starościną roku była Urszula Błaszczak (na pierwszym roku starostą był Nikodem Bluszcz).

   Prof. Lewczuk nakreślił dynamiczny rozwój Wydziału wskazując m.in., że w 1968 r. Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych, a w 1971 r. - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Mówiąc o obecnym okresie przekazał zebranym iż: Wydział dysponuje wysoko wykwalifikowaną i jednocześnie młodą kadrą, w ponad 90% złożoną z lekarzy weterynarii. Wydział zatrudnia 19 profesorów tytularnych, 24 doktorów habilitowanych, w tym 15 na stanowisku profesora UWM, 44 doktorów na stanowiskach asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy, 4 lekarzy weterynarii na stanowisku asystenta oraz 41 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Wydział zawsze cieszył się dużą popularnością pośród kandydatów na studentów. W 1966 r. na jedno miejsce przypadało ich 7, obecnie 5, a na Wydziale studiuje teraz około 1000 studentów. W dalszym wystąpieniu Dziekan wskazał na jakość kształcenia budowaną długą i wytężoną pracą poddawaną ocenie poprzez kolejne wizytacje na Wydziale grupy ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Weterynaria (EAEVE) przypadające na lata 1999, 2005, 2012 i 2022. Rezultatem jest utrzymywanie się w grupie Wydziałów posiadających europejską akredytację prestiżowego stowarzyszenia, obecnie z wynikiem bardzo dobrym.

Dziekan wskazał, że Aktywność naukowa to również mocna strona Wydziału. Od wielu lat mamy kategorię A w systemie ewaluacji jednostek naukowych. Uzyskaliśmy statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk weterynaryjnych na lata 2015 – 2019. Aktualnie uczestniczymy w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Pracownicy Wydziału publikują rocznie ponad 100 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Ściśle współpracujemy z podmiotami gospodarczymi w regionie i kraju. Dysponujemy nowoczesną bazą badawczą, a niektóre nasze laboratoria są unikalne w skali kraju i nie tylko.

Mówiąc o bazie klinicznej nadmienił, że Jesteśmy jedynym Wydziałem w Polsce, który świadczy usługi weterynaryjne w systemie całodobowym i to w dwóch klinikach – dla zwierząt towarzyszących oraz dla zwierząt gospodarskich i koni. Łącznie w każdej z klinik mamy ponad 20 tysięcy przypadków rocznie (bez drobiu i ryb).  Stwierdził też, że podczas ostatniej półtora dekady znacznie zmodernizowano bazę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. Wskazał, że Wydział na tym nie poprzestaje i czyni starania w kierunku możliwości wybudowania i wyposażenia nowej siedziby dla kliniki zwierząt towarzyszących. Jest to niezbędna inwestycja zapewniająca równomierny rozwój badań naukowych w poszczególnych działach weterynarii na naszym wydziale, bowiem w myśl obecnych uregulowań prawnych badania w obszarze klinicznym mogą być prowadzone wyłącznie na pacjentach. Kończąc dodał, że obecnie istnieje koncepcja budowy Centrum Klinicznego Nauk Weterynaryjnych. Wyjaśnił, że: Obiekt ma być zlokalizowany w sąsiedztwie siedziby Polikliniki Wyjazdowej. Jego powstanie uwolni przestrzeń na utworzenie tzw. pracowni umiejętności praktycznych, albo inaczej mówiąc symulacji medycznych, w których uczy się studentów na fantomach i modelach. Zwolni również przestrzeń do utworzenia pracowni, w której będzie możliwość nauczania umiejętności związanych z higieną mięsa.

Po wystąpieniu Dziekana prof. Lewczuka miało miejsce wręczenie Złotych Dyplomów przeprowadzone przez prodziekana ds. studiów prof. dr. hab. Przemysława Sobiecha. Złote Dyplomy przekazali absolwentom pierwszego rocznika studiów prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz i dziekan prof. dr hab. Bogdan Lewczuk. Otrzymali je:

Urszula Błaszczak, Elżbieta Brzezińska-Piotrowska, Joannis Charalambous, Halina Czerechowicz-Cieślak, Zbigniew Frieske, Andrzej Jankowski, Adam Jończyk, Lidia Grabowska-Domanowska, Barbara Kacprzak-Rębacz, Elżbieta Kryśkiewicz-Świderska, Władysław Kubiński, Henryk Ławniczak, Marian Matysiak, Jerzy Mokrzycki, Danisława Porzeczkowska, Henryk Preising, Józef Szarek, Leszek Świderski, Aleksandra Tarczyńska-Mizak i Wojciech Zawadzki.

Następnie spośród absolwentów pierwszego rocznika studiów odznaczono Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego: lek. wet. Elżbietę Brzezińską-Piotrowską, lek. wet. Andrzeja Michała Jankowskiego i prof. dr. hab. Józefa Szarka. Osoby te wyróżnił Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie. Laudację wygłosił prezes Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie lek. wet. Jacek Łukaszewicz, a Odznaki wręczyła Sylwia Jaskólska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Z okazji jubileuszu „Złotych Dyplomów” Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego ufundowali medale okolicznościowe, których wzór opracowali Józef i Stanisław Szarkowie, a wykonała je Firma P.P.U. Polmet w Częstochowie. Medale złotym absolwentom wręczyli wicemarszałek Sylwia Jaskólska i prezes Jacek Łukaszewicz.

Kapituła im. Dr. Kurta Obitza wyróżniła prof. dr. hab. Józefa Szarka Medalem im. Dr. Kurta Obitza „za wieloletnie, w tym niekomercyjne przekazywanie wiedzy weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa weterynaryjnego oraz integrowanie społeczności lekarsko-weterynaryjnej Warmii i Mazur w ramach Samorządu zawodowego, dając dobry przykład wielkiego własnego zaangażowania, a także działanie na rzecz ocalenia od zapomnienia historii zawodu lekarza weterynarii”. Laudację wygłosił i medal wręczył lek. wet. Zbigniew Wróblewski, przewodniczący Kapituły Medalu.

W imieniu absolwentów przemówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie (wówczas Wydziału Weterynaryjnego WSR w Olsztynie) lek. wet. Władysław Kubiński. Przybliżył zebranym szczegóły związane ze studiowaniem. Podkreślił fakt, że absolwenci pierwszego rocznika w ponad 90% podjęli pracę na Warmii i Mazurach, a w życiu zawodowym pracowali na różnych stanowiskach t.j.: lekarza wojewódzkiego, powiatowego, kierownika zakładu leczenia zwierząt, w laboratoriach i w obrocie lekami. Dodał, że wielu z nas – to właściciele zakładów leczenia zwierząt, dwóch (Józef Szarek i Wojciech Zawadzki) – to profesorowie zwyczajni, a jeden z kolegów (śp. Stanisław Lenartowicz) ukończył drugi fakultet - prawo, pracując w dalszym ciągu jako lekarz weterynarii. Dodał też, że: Cieszy nas fakt, że obecny Wydział – to olbrzymi potencjał wynikający nie tylko z bazy materialnej, ale też z osiągania najlepszej jakości kształcenia studentów i absolwentów oraz z prowadzonych na wysokim poziomie wszechstronnych badań naukowych. Ponadto wciąż jest Kortowo i Olsztyn, a przede wszystkim wciąż jest tutaj sympatyczny, zapamiętany przez nas nastrój i nasz Wydział. Pełną historię ponad 50 lat Wydziału, z uwzględnieniem naszego rocznika, przedstawiliśmy w książce p.t. „Kształcenie lekarzy weterynarii na Warmii i Mazurach. Spojrzenie po pięćdziesiątce”. Jest ona naszym darem zarówno kadrze jak i absolwentom. Wszystkim chcącym ją posiąść i przeczytać dzisiaj udostępniamy.”.

Następnie przemawiali:

Prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz - kierując gratulacje do laureatów Złotych Dyplomów oraz pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, podkreślając „dumę z kształtu dzisiejszego UWM” i przekazując Dziekanowi okolicznościowy list od JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego;

Wicemarszałek Sylwia Jaskólska - gratulując Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej dotychczasowego rozwoju wielu inwestycji i osiągnięć, które wystawiają najlepsza ocenę pracownikom i absolwentom oraz przekazując Dziekanowi okolicznościowy list od marszałka dr. Gustawa Marka Brzezina;

Sekretarz Urzędu Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca – odczytując adres z wyrazami najwyższego uznania i życzenia zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w imieniu samorządu miasta Olsztyna, na czele z prezydentem Olsztyna dr. Piotrem Grzymowiczem.

W imieniu absolwentów i własnym przemówił prof. dr hab. Józef Szarek poruszając wiele wątków związanych zarówno z jego studiami jak i z pracą na Wydziale. Przede wszystkim podziękował za wszechstronną pomoc w zorganizowaniu uroczystości i nadanie jej szczególnie uroczystego charakteru. Nadmienił, że na dzisiejszą uroczystość przygotował zarówno swoim Kolegom i Koleżankom ze studiów jak i współpracownikom prezent – książkę swego autorstwa z refleksjami „Konspekt poezją pisany”. Wspomniał o studiach podkreślając fakt dobrego przygotowania do zawodu. Przywołał trudne lata kształtowania się Wydziału w innej rzeczywistości wnoszącej konieczność transformacji i wiele wyrzeczeń oraz wielkie i systematyczne zaangażowanie kadry w naukę i dydaktykę oraz modernizację i budowanie bazy diagnostycznej. Wskazał, że obecna kadra w wyraźnej większości wywodzi się właśnie z Wydziału w Olsztynie i ma specyficzne cechy kształtowania rzeczywistości w taki sposób aby realnie osiągać wysoko postawione cele. Kończąc swoje wystąpienie zaprosił kolegę z roku studiów Władysława Kubińskiego i wspólnie z nim w imieniu absolwentów rocznika 1972 podziękował za pomoc w organizowaniu uroczystości wyróżniając medalem okolicznościowym: prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c., prof. dr. hab. Zygmunta Wyrzykowskiego, wicemarszałek Sylwię Jaskólską, sekretarza Stanisława Gorczycę, prorektora prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza, dziekana prof. dr. hab. Bogdana Lewczuka, lek. wet. Jacka Łukaszewicza i lek. wet. Zbigniewa Wróblewskiego.

Przemówienie prof. dr. hab. Zygmunta Wyrzykowskiego, opiekuna roku pierwszych absolwentów Wydziału Weterynaryjnego rocznika 1966 - 1972, na uroczystości „Złotych dyplomów” 19. 05. 2022 r.

    Następnie lek. wet. Zbigniew Wróblewski odsłonił zlokalizowaną przed dziekanatem tablicę upamiętniającą dr. Kurta Obitza, ufundowaną przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Olsztynie. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przez laureatów Złotych Dyplomów, a oprowadzającym był Dziekan prof. dr hab. Bogdan Lewczuk.Galeria