Inne publikacje z kategorii:
" Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie"

Nie dodano jeszcze innych publikacji w tej kategorii.

Inne publikacje tego autora

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie

Autor: Remigiusz Gałęcki
PDF | Drukuj | Poleć
Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie

Wydaje zezwolenia dla wnioskodawców z Białegostoku, Białowieży i Olsztyna

 

Skład:

PrzewodniczącyZielonka Łukasz

Wiceprzewodniczący: Brzęk Paweł

 

Członkowie:

Baranowski Marcin

Dobkowski Jarosław

Eljaszewicz Andrzej
Gdula Anna Maria

Majewski Michał

Ostaszewska Iwona
Popielska Agnieszka
Szafrańska Paulina Anna

Śliwa Marta

Zbyryt Adam

 


Sekretariat

Anna Piękos
Marzena Barasińska

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 13 pokój 4
10-719 OLSZTYN

                             e-mail: lke@uwm.edu.pl

               tel.  89 523 39 82 lub 89 523 37 73;

godziny pracy sekretariatu: wtorek i czwartek godz. 9 - 12


Terminarz posiedzeń komisji:

Lp.

Termin składania wniosków*

Termin posiedzenia

1

06.02.2024

21.02.2024

2

05.03.2024

20.03.2024

3

02.04.2024

17.04.2024

4

07.05.2024

22.05.2024

5

11.06.2024

26.06.2024

6

09.07.2024

24.07.2024

* -  w przypadku składania wniosku drogą pocztową liczy się termin dostarczenia wniosku a nie jego nadania

Wnioski są składane w sekretariacie lokalnej komisji w 1 egzemplarzu w formie papierowej (z podpisami) oraz w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia lokalnej komisji.

Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji wniosku należy dostarczyć do sekretariatu lokalnej komisji
3 egzemplarze wniosku w formie papierowej (lub 2 egzemplarze, jeśli ostateczna wersja wniosku jest identyczna z pierwotnie złożoną) w terminie 7 dni od dnia przekazania przez lokalną komisję informacji o zatwierdzeniu wniosku.

Aktualne dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór streszczeń nietechnicznych (w załączniku).

Praktyczne informacje dotyczące wypełniania i składania wniosków:

  1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
  2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków Lokalnej Komisji Etycznej;
  3. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w  1 egzemplarzuw formie papierowej (druk dwustronny) oraz w formie elektronicznej (lke@uwm.edu.pl) najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia komisji. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji wniosku należy dostarczyć do sekretariatu komisji 3 egzemplarze wniosku w formie papierowej (lub 2 egzemplarze, jeśli ostateczna wersja wniosku jest identyczna z tą pierwotnie złożoną.
  4. Do wniosków nie należy dołączać kserokopii wyznaczeń.
  5. Punkt 8 wniosku - Opis uwzględnienia w doświadczeniu zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R), powinien być szczegółowo uzasadniony i dostosowany indywidualnie do każdego wniosku zgodnie ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.
  6. Wnioski napisane niestarannie, trudne do zrozumienia ze względu na dużą ilość błędów stylistycznych, gramatycznych czy ortograficznych nie będą rozpatrywane.

W przypadku powtarzających się takich samych czynności w kolejnych procedurach, proszę nie opisywać kolejny raz takich czynności, tylko zaznaczyć, że są one opisane w poprzedniej procedurze (wymieniając numer procedury i czynności).

W przypadku wniosków uzupełniających o wydanie zgody na:

  • wykorzystanie dodatkowych zwierząt w procedurach,
  • włączenie dodatkowych osób przeprowadzających doświadczenia lub uczestniczących w doświadczeniach,
  • wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanych pojedynczych czynności lub całych procedur
  • zmiana miejsca przeprowadzenia doświadczenia

należy dołączyć kopię uchwały wyrażającą zgodę na przeprowadzenie zasadniczych doświadczeń oraz aktualizację streszczenia nietechnicznego NTS.


Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych (DZ.U 2023 poz. 465)  art. 48 ust. 2 lokalna komisja przekazuje wnioskodawcy uchwałę o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo uchwałę o odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w art. 44 ust. 1 albo art. 46 ust. 2.


Praktyczne informacje ważne przy wypełnianiu wniosków:


Doświadczenia, które podlegają Ocenie Retrospektywnej:

Sprawozdanie powinno być złożone przez Użytkownika w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji doświadczenia do sekretariatu lke w formie elektronicznej (wzór formularza – link podany wyżej).


Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Przypominamy o obowiązku przesyłania informacji do wszystkich Katedr Wydziału odnoście przeprowadzanego eksperymentu w celu ułatwienia wzajemnego udostępnienia pozyskanych narządów i tkanek. 

Pliki

Klasyfikacja celu doświadczenia

Zespół ds. Dobrostanu

Jednostki - prawidłowe nazwy

Tabele statystyczne

Klasyfikacja dotkliwości procedur (załącznik VIII)

Wykaz często popełnianych błędów formalnych i formalno-merytorycznych przy wypełnianiu wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku

zalecenia pisania streszczenia nietechnicznego projektów na podstawie dyrektywy 2010/63/UE

nowy wzór streszczenia nietechnicznego

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: