O wydziale - Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowa

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie

 

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej w 2013 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej ponownie uzyskał kategorię naukową A.

Działalność naukowa Wydziału prowadzona jest w oparciu o badania statutowe i projekty badawcze. Badania statutowe  realizowane są w dwóch grupach problemowych: (1) „Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego w aspekcie jakości zdrowotnej środków żywieniowych i ograniczenia ryzyka chorób odzwierzęcych” (9 tematów) i (2) „Molekularne, strukturalne, funkcjonalne i patofizjologiczne podstawy chorób zwierząt” (10 tematów).Tematyka badań jest zgodna z priorytetowymi kierunkami badań określonymi w Krajowym Programie Ramowym. Ponadto realizowane badania związane są z rozwojem dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem działalności statutowej Wydziału - nauk weterynaryjnych. Uwzględniają one zarówno aspekty poznawcze, jak i aplikacyjne. Tematyka badań prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału dobrze koresponduje z treścią realizowanych przez nie przedmiotów dydaktycznych.

Oprócz tego na Wydziale powadzone są badania naukowe w oparciu o granty finansowane przez NCN, NCBiR i ze środków UE. Obecnie Wydział posiada 17 grantów finansowanych ze środków MNiSW, NCN i NCBiR, 2 projekty zamawiane, 1 grant ze środków unijnych oraz 6 projektów badawczych finansowanych przez podmioty gospodarcze. O wysokim poziomie prowadzonych badań świadczy duża liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z listy JCR. Należy także podkreślić fakt realizacji wielu prac rozwojowych służących podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych Wydziału należy zaliczyć prace nad wpływem metisoprinolu – syntetycznego immunomodulatora zastosowanego in ovo na wylęgowość i zdrowotność indyków, badania nad wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych na funkcję jajnika krów, badania nad etiologią i patogenezą podklinicznych zapaleń macicy u krów oraz badania nad wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do wykrywania czynników etiologicznych chorób wirusowych i bakteryjnych ptaków, świń i ryb, strukturą i funkcją szyszynki ptaków i ssaków oraz nad rozmieszczeniem i chemicznym kodowaniem neuronów zaopatrujących narządy wewnętrzne zwierząt.

 


Publikacje Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w 2014 roku

 

Publikacje Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w 2013 roku