O wydziale - Historia Wydziału

Historia Wydziału

Historia

      Film o 40-leciu Wydziału
 

                 Początki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie sięgają 1966 r., kiedy Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na wniosek Senatu Akademickiego ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, decyzją z 4 kwietnia 1966 r. powołał Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym. 1 października 1966 r. studia na kierunku Weterynaria rozpoczęło 30 studentów, realizując 5,5-letni program kształcenia. Pozyskanie odpowiedniej kadry oraz bazy naukowo-dydaktycznej sprawiło, że już 1 września 1967 r. Oddział został przekształcony w samodzielny Wydział Weterynaryjny. Utworzenie Wydziału było spowodowane koniecznością kształcenia licznych kadr lekarzy weterynarii dla potrzeb szybko rozwijającej się w rejonie północno-wschodniej Polski hodowli wielkostadnej zwierząt gospodarskich. Od początku istnienia Wydział rozwijał się bardzo dynamicznie. Świadczy o tym fakt, iż już w 1968 r. uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w 1971 r. stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku Wydział posiadał już wszystkie jednostki organizacyjne oraz niezbędną kadrę naukowo- dydaktyczną do prowadzenia procesu kształcenia. Tylko nieliczne przedmioty podstawowe (Biochemia, Fizjologia), produkcji zwierzęcej (Hodowla, Żywienie) oraz kształcenia ogólnego były prowadzone przez jednostki spoza Wydziału. Sytuacja ta częściowo została utrzymana do dnia dzisiejszego w zakresie nauczania Biochemii i Hodowli, co  wynika z ogólnouczelnianej koncepcji prowadzenia dydaktyki w obszarze nauczania podstawowego i teoretycznego.
             Pozostając od 1972 r. w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej, Wydział Weterynaryjny we wrześniu 1994 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Od 1 września 1999 r. Wydział – jako jedyny w kraju – został włączony w struktury uniwersyteckie, współtworząc nowo powstały Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
         W okresie ponad 46 lat istnienia Wydział przechodził kilka reorganizacji, przyjmując strukturę instytutową lub katedralno-zakładową. Obecnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej z 16 katedrami i Polikliniką Weterynaryjną.
              W 1999 r. Wydział został poddany ocenie unijnych ekspertów działających z ramienia Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), uzyskując pozytywną ocenę programu kształcenia. W 2005 r. Wydział wpisano na europejską listę wydziałów posiadających akredytację w zakresie unijnych standardów kształcenia i zgodności z obowiązującą dyrektywą. Na podstawie decyzji EAEVE z dnia 31.01.2013 r. Wydział uzyskał ponownie akredytację europejską jako jedyny Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Polsce.
        Dotychczas studia wyższe na Wydziale ukończyło 4150 absolwentów, którzy uzyskali tytuł lekarza weterynarii. Stopień doktora otrzymało 262 osób, doktora habilitowanego 74 osoby, a tytuł profesora 49 osób.
         W roku akademickim 2012/2013 na kierunku Weterynaria kształci się 1009 studentów i 41 doktorantów.

Dziekani  Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej w latach 1966-2012

 

Pliki

Doktorzy honoris causa