O wydziale - Przewód doktorski

Przewód doktorski

PRZEWÓD  DOKTORSKI


Podstawowe akty prawne:

Dla przewodów doktorskiech wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach w zakresie sztuki  więcej>>>>

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) więcej>>>


Dla postępowań doktorskich wszczętych po 30 września 2019 roku:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce  więcej >>>>

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  więcej >>>


Minimalne wymogi stawiane kandydatom w przewodach doktorskich (Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Weterynaria) >>>>>>

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (UchwałaNr 23 Senatu UWM w Olsztynie z dn. 23.10.2020) >>>>>>


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dla doktorantów w ramach studiów doktoranckich więcej>>>>:

 • - wniosek kandydata o wyznaczenie promotora lub promotorów (Zał. nr 1),
 • - oświadczenie promotora o spełnieniu wymogów z art. 190 ust. 6 psw (Zał. nr 2),
 • -  zadania promotora pomocniczego,
 • - konspekt pracy, informacja o stopniu zaawansowania oraz o planowanej formie pracy (monografia, zbiór artykułów),
 • - CV,
 •  - kwestionariusz osobowy,
 • - ksero dyplomu ukończenia studiów,
 • - wykaz publikacji,
 • - certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (w przypadku posiadania),
 • - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 3),
 • - ewentualnie wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku obcym.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Wniosek o wyznaczenie promotora >>>>>

2) Oświadczenie promotora >>>>>

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>>>>


Rozprawa doktorska może mieć formę  maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki

Prace wchodzące w skład rozprawy doktorskiej winny być opatrzone następującymi załącznikami:

- syntetyczny komentarz zawierający wstęp, cele badań,  materiały i metody, omówienie wyników i wnioski;

- streszczenie pracy w języku polskim i angielskim;

- oświadczenia wszystkich  współautorów prac określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.


Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji saodzielności rozpraw doktorskich >>>>

Obsługa prac doktorskich w APD >>>>


Po wykonaniu pracy doktorskiej doktorant składa w dziekanacie:

 • wniosek do Dziekana Wydziału o wyznaczenie recenzentów,

 • 4 egzemplarze pracy doktorskiej ,

 • opinię promotora o zakończonej pracy,

 • aktualny wykaz publikacji*,

 • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (elektronicznie  na adres: medwet@uwm.edu.pl).

 

 

Pliki

kwestionariusz osobowy do pobrania