O wydziale - Przewód doktorski

Przewód doktorski

PRZEWÓD  DOKTORSKI


Podstawowe akty prawne:

Dla przewodów doktorskiech wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach w zakresie sztuki  więcej>>>>

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) więcej>>>


Dla postępowań doktorskich wszczętych po 30 września 2019 roku:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce  więcej >>>>

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  więcej >>>


Minimalne wymogi stawiane kandydatom w przewodach doktorskich (Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Weterynaria) >>>>>>

Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (UchwałaNr 23 Senatu UWM w Olsztynie z dn. 23.10.2020) >>>>>>


 


Rozprawa doktorska może mieć formę  maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki

Prace wchodzące w skład rozprawy doktorskiej winny być opatrzone następującymi załącznikami:

- syntetyczny komentarz zawierający wstęp, cele badań,  materiały i metody, omówienie wyników i wnioski;

- streszczenie pracy w języku polskim i angielskim;

- oświadczenia wszystkich  współautorów prac określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.


Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji saodzielności rozpraw doktorskich >>>>

Obsługa prac doktorskich w APD >>>>


Po wykonaniu pracy doktorskiej doktorant składa w dziekanacie:

  • wniosek do Dziekana Wydziału o wyznaczenie recenzentów,

  • 4 egzemplarze pracy doktorskiej wydrukowane z APD - przewód doktorski wszczęty przed 30.04.2019 r. lub

  • 5 egzemplarzy pracy doktorskiej wydrukowane z APD - postępowanie wszczęte po 30.04.2019 r.

  • opinię promotora o zakończonej pracy,

  • aktualny wykaz publikacji,

  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (elektronicznie  na adres: medwet@uwm.edu.pl).