O wydziale - Studia doktoranckie

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej prowadzi studia doktoranckie stacjonarne w dziedzinie nauki weterynaryjne. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów z obszaru nauk weterynaryjnych i pokrewnych.
 
Studia doktoranckie stwarzają  warunki do:
  • samodzielnej pracy naukowej,
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych,
  • prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego,
  • opublikowania Wyników prowadzonych prac badawczych,
  • realizacji programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe oraz fakultatywne, w formie wykładów, seminariów oraz praktyk zawodowych,
  • zdania egzaminów objętych przewodem doktorskim i obrony dysertacji doktorskiej,
  • wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
  • uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i zagranicą.
 

Zasady funkcjonowania studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich


Funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich pełni

dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM
tel.: 089 523 38 05
e-mail: rychlik@uwm.edu.pl
 

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie >>>>

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki>>>>


więcej informacji: https://bioeconomy.uwm.edu.pl/