O wydziale - Studia podyplomowe - Higiena Pasz

Higiena Pasz

III edycja studiów podyplomowych  „Higiena pasz”

  • Miejsce i czas trwania studiów oraz forma prowadzenia: Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 2 (dwa) semestry – łącznie 150 godzin dydaktycznych; studia niestacjonarne (zaoczne).
  • Kierownik Studium: prof. dr hab. Maciej Gajęcki
  • Sekretarz Studium: dr n. wet. Łukasz Zielonka
  • Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia: kolejność zgłoszeń absolwentów studiów o profilu biologiczno-agronomicznym i złożonej dokumentacji (podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich i oświadczenie o formie płatności).
  • Termin składania dokumentów: do 31 grudnia 2016 r. Dokumenty należy przesyłać na adres Katedry (ul. Oczapowskiego 13/29, 10-718 Olsztyn) lub adres elektroniczny higpasz@uwm.edu.pl czy faksem na nr tel. +48 89 523 36 18+48 89 523 36 18.
  • Koszt uczestnictwa: 1800 zł jeden tysiąc osiemset złotych semestralnie (ogółem 3.600,- zł. – trzy tysiące sześćset złotych – za dwa semestry).
  • Dokument potwierdzający ukończenie Studium: Zgodnie z obowiązującym regulaminem Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie.