Katedra Anatomii Patologicznej

Ogłoszenia

26.01.2021 | Regulamin ćwiczeń z przedmiotu Patomorfologia II w semestrze 7

Regulamin ćwiczeń z przedmiotu Patomorfologia II

w semestrze 7

 • Studenci zobowiązani są do przychodzenia na ćwiczenia tylko ze swoją grupą. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nie ma możliwości zamiany grup. Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona w czasie kolejnych ćwiczeń (tylko i wyłącznie w czasie ćwiczeń !!!) poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwienia od opiekuna roku, Dziekana bądź Prodziekana. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności.
 • Każdy student zobowiązany jest posiadać kalosze gumowe/gumaki przeznaczone wyłącznie na ćwiczenia z przedmiotu Patomorfologia. Obuwie student pozostawia w szatniach w Katedrze Anatomii Patologicznej. Student przychodzi na ćwiczenia w białym fartuchu ochronnym (zakrywającym ubranie) oraz maseczce/przyłbicy zasłaniającej usta i nos. Każdy student musi również posiadać przynajmniej jedną parę lateksowych rękawic ochronnych.
 • Okrycia wierzchnie, torby, plecaki, telefony komórkowe studenci pozostawiają w szatniach (szatnia damska nr 6/szatnia męska nr 7) znajdujących się w strefie czystej. Na ćwiczenia studenci zobowiązani są przychodzić 5 minut przed ich rozpoczęciem. W szatniach studenci przebierają się w odzież ochronną i przechodzą do strefy brudnej szatni, tam zakładają kalosze gumowe i udają się do sali sekcyjnej. Podczas trwania zajęć sekcyjnych zabronione jest wychodzenie poza teren sali sekcyjnej bez zgody osoby prowadzącej ćwiczenia, spożywanie produktów spożywczych, picie napojów, wykonywanie zdjęć. Po zakończonych ćwiczeniach studenci do oznaczonych koszy wrzucają zużyte rękawice i odzież ochronną, w oznaczonych punktach myją ręce, kalosze i udają się do szatni strefy brudnej (szatnia damska nr 9/szatnia męska nr 8). Szatnie studenci opuszczają przez strefy czyste.
 • Każdy student wyznaczony przez prowadzącego zobowiązany jest do wykonania sekcji zwłok (2-3 sekcje zwłok w semestrze). Prosektorzy będą oceniani z techniki sekcyjnej. Dokładny opis technik sekcyjnych małych i dużych zwierząt zawarty jest w skrypcie „Patomorfologiczne metody badania zwierząt” T. Rotkiewicza, A. Krasnodębskiej-Depta, A. Koncickiego.
 • Na ćwiczeniach 4, 8, 11 i 14 będą odbywać się zaliczenia według tematyki zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Katedry Anatomii Patologicznej portalu weterynaryjnego (www.wet.uwm.edu.pl w zakładce patomorfologia).

Na zaliczenia obowiązuje wiedza zawarta w:

 • podręczniku: Madej J.A, Rotkiewicz T., Nozdryn-Płotnicki Z. „Patologia szczegółowa zwierząt.” Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007
 • wiadomościach z wykładów.
 • podręczniki uzupełniające: McGavin Zachary, 2017, "Pathologic Basis of Veterinary Disease". wyd. 6 Mosby; Kumar V., Contran R., Robbins S. (wyd.1)/Kumar V., Abbas AK, Aster J (wyd. 2); pod redakcją Olszewskiego W.T. “Robbins Patologia”, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (dotyczy to wszystkich terminów) jest równoznaczna z oceną niedostateczną.
 2. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia kolokwium w I terminie, przystępują do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenia.
 3. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego, III termin kolokwium ma miejsce na końcu semestru.
 4. Do zaliczenia semestru wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kolokwiów oraz techniki przeprowadzonych sekcji.
 5. W przypadku, gdy podczas kolokwium przeprowadzana będzie w Katedrze sekcja dużego zwierzęcia, po napisaniu kolokwium studenci zobowiązani są uczestniczyć w sekcji.
 6. Osoby wykazujące objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, utrata węchu i smaku, bóle mięśniowe nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach.
 7. Konsultacje będą się odbywać w formie telefonicznej/e-mailowej z osobami prowadzącymi ćwiczenia:
 • dr hab. Iwona Otrocka-Domagała, prof. UWM

tel. 895246144; e-mail: i.otrocka-domagala@uwm.edu.pl

 • dr hab. Michał Gesek, prof. UWM

tel. 895246141; e-mail: michal.gesek@uwm.edu.pl

 • dr n. wet. Katarzyna Paździor-Czapula

tel. 895234963; e-mail: katarzyna.pazdzior@uwm.edu.pl

 • dr wet. Mateusz Mikiewicz

tel. 895234963; e-mail: mateusz.mikiewicz@uwm.edu.pl

 • lek. wet. Korina Michalska

tel. 895233222; e-mail: korina.michalska@uwm.edu.pl

22.11.2013 | Materały do pobrania - Nowotwory

Po pobrania materiały dydaktyczne dotyczace ćwiczeń nr 6 i 7.

Aby pobrać musisz być zalogowany.

Pliki

Nowotwory cz 1

Nowotwory cz 2