Katedra Anatomii Patologicznej

Ogłoszenia

19.09.2016 | Regulamin ćwiczeń z przedmiotu patomorfologia w semestrze 7

Regulamin ćwiczeń z przedmiotu Patomorfologia w semestrze 7 2017/2018

1. Studenci zobowiązani są do przychodzenia na ćwiczenia tylko ze swoją grupą. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona na kolejnych ćwiczeniach poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Trzecia nieobecność skutkuje wnioskowaniem o skreślenie z listy studentów IV roku. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności. Wyjątek stanowi nieobecność będąca wynikiem wcześniej zaplanowanego wyjazdu służbowego, potwierdzonego w formie pisemnej przez uczelnianą jednostkę wysyłającą (konferencja kół naukowych, olimpiada itp.), która może zostać odrobiona, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem ćwiczeń – dr Katarzyną Paździor-Czapulą  (pokój nr 109).

2. Każdy student zobowiązany jest posiadać kalosze gumowe/gumaki przeznaczone wyłącznie na ćwiczenia z przedmiotu Patomorfologia. Obuwie student pozostawia w szatniach w  Katedrze Anatomii Patologicznej.  Student przychodzi na ćwiczenia w białym fartuchu ochronnym. Każdy powinien posiadać przynajmniej jedną parę lateksowych rękawic jednorazowych.

4.  Okrycia wierzchnie, torby, plecaki i TELEFONY KOMÓRKOWE!!!!! studenci zostawiają w szatniach (szatnia damska nr 16/szatnia męska nr 17) znajdujących się w strefie czystej. W szatniach studenci przebierają się w odzież ochronną i przechodzą do strefy brudnej szatni, tam zakładają kalosze gumowe i udają się do sali sekcyjnej według oznaczonego kierunku poruszania się. Podczas trwania zajęć sekcyjnych zabronione jest wychodzenie poza teren sali sekcyjnej bez zgody prowadzącego, spożywanie produktów spożywczych, picie napojów, wykonywanie zdjęć. Po zakończonych ćwiczeniach studenci do oznaczonych koszy wrzucają zużyte rękawice i odzież ochronną, w oznaczonych punktach myją ręce i kalosze i udają się według oznaczonego kierunku ruchu do szatni strefy brudnej (szatnia damska nr 19/szatnia męska nr 18). Szatnie studenci opuszczają poprzez strefy czyste.

Ważne oznaczenia

- linia w kolorze zielonym może  być przekroczona bez żadnych ograniczeń. Ponadto kolorem zielonym oznaczone są kierunki poruszania się w strefie prosektorium

-  linia w kolorze żółtym może być przekroczona pod pewnymi warunkami

-  linia w kolorze czerwonym może być przekroczona tylko przez osoby upoważnione

5. Każdy student zobowiązany jest do wykonania przynajmniej trzech sekcji w semestrze i napisania jednego protokołu z przeprowadzonej sekcji. Protokół należy oddać w terminie nieprzekraczającym 1 tygodnia. Prosektorzy będą oceniani z techniki sekcyjnej i rozpoznawania zmian morfologicznych narządów i tkanek. Dokładny opis technik sekcyjnych małych i dużych zwierząt zawarty jest w skrypcie „Patomorfologiczne metody badania zwierząt” T. Rotkiewicza, A. Krasnodębskiej –Depta, A. Koncickiego.

6. Na ćwiczeniach 3, 6, 8, 10, 12 i 14 będą odbywać się zaliczenia według tematyki zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Katedry Anatomii Patologicznej portalu weterynaryjnego – adres www.wet.uwm.edu.pl w zakładce patomorfologia.

Na zaliczenia obowiązuje wiedza zawarta w: 

1. podręczniku: Madej J.A, Rotkiewicz T., Nozdryn- Płotnicki Z. „ Patologia szczegółowa zwierząt.” Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007 

2. „Patomorfologia  chorób zakaźnych zwierząt” Kaszubkiewicz Cz.,

3. „Choroby zakaźne psów i kotów” pod red. Z. Glińskiego i K. Kostro,

4. „Choroby zakaźne zwierząt 3, Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz” Z. Gliński i  K. Kostro,

5. „Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz”, pod red. S. Winiarczyka, Z. Grądzkiego,

6. „Choroby zakaźne zwierząt Cz. 2, Grzybice” Z. Gliński, K. Kostro, S. Wołoszyn ; pod red. Z. Glińskiego

7. wiadomości z wykładów.

Podręczniki uzupełniające

1. McGavin Zachary, 2007 r., "Pathologic Basis of Veterinary Disease",. wyd. 5 Mosby

2. Kumar V., Contran R., Robbins S. (wyd.1) / Kumar V., Abbas AK, Aster J (wyd. 2); pod redakcją Olszewskiego W.T. “Robbins Patologia”, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

7. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie średniej 51% ze wszystkich zaliczeń poszczególnych tematów ćwiczeń, sposobu przeprowadzonej sekcji wraz z rozpoznaniem oraz protokołem. W przypadku nieobecności na zaliczeniu z powodu choroby (zwolnienie lekarskie) lub zaistnienia ważnych wypadków losowych należy zaliczyć materiał w najbliższy wtorek o godz. 9.00. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich tematów.

W przypadku nie uzyskania wymaganej średniej, student będzie zobowiązany do zaliczenia kolokwium z całości materiału, z uzyskaniem średniej co najmniej 51%. W przypadku nie uzyskania wymaganej średniej student nie zostanie dopuszczony do egzaminu końcowego.

19.09.2016 | Regulamin ćwiczeń z przedmiotu patomorfologia w semestrze 5

Regulamin ćwiczeń z przedmiotu patomorfologia

w semestrze 5 2017/2018

Studenci zobowiązani są do przychodzenia na ćwiczenia tylko ze swoją grupą. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona na kolejnych ćwiczeniach poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Trzecia nieobecność skutkuje wnioskowaniem o skreślenie z listy studentów III roku. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności. Wyjątek stanowi nieobecność będąca wynikiem wcześniej zaplanowanego wyjazdu służbowego, potwierdzonego w formie pisemnej przez uczelnianą jednostkę wysyłającą (konferencja kół naukowych, olimpiada itp.), która może zostać odrobiona, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem ćwiczeń – lek. wet. Mateuszem Mikiewiczem  (pokój nr 125).

Student przychodzi na ćwiczenia w białym fartuchu ochronnym. Okrycia wierzchnie i TELEFONY KOMÓRKOWE!!!!! należy zostawiać w szatni, która znajduje się przy prosektorium.

Każdy student musi zaopatrzyć się w zeszyt czysty minimum 64 kartkowy oraz przybory do rysowania, które zobowiązany jest przynosić na każde ćwiczenie. W trakcie ćwiczeń, student powinien umieścić w zeszycie własnoręcznie wykonane rysunki z omawianych na ćwiczeniach preparatów histopatologicznych. Ponadto, każdy student powinien posiadać płytę CD do wielokrotnego nagrywania, na której będzie zapisywał zdjęcia ze zdigitalizowanych, preparatów oglądanych na ćwiczeniach (zakaz używania pen-drivów!). Zarówno zdjęcia, jak i sporządzane rysunki muszą być odpowiednio opisane, zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej.

Szczegółowy plan ćwiczeń znajduje się na stronie internetowej Katedry.

Na ćwiczeniu nr 6, 10, 15 odbędą się zaliczenia teoretyczne, zgodnie z tematyką ćwiczeń. W przypadku nieobecności na wyżej wymienionych ćwiczeniach, student zobowiązany jest zaliczyć materiał w najbliższy wtorek o godzinie 9.00.

Do zaliczeń teoretycznych należy przygotować się w oparciu o: 

1. wiedzę przekazywaną w trakcie ćwiczeń i wykładów

2. podręcznik: Madej J.A, Rotkiewicz T. „Patologia ogólna zwierząt.” Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2011

3. podręcznik: Kumar V., Cotran R., Robbins S. (wyd.1)/Kumar V., Abbas AK, Aster J (wyd.2); pod redakcją Olszewskiego W.T.”Robbins Patologia”, Elsevier Urban& Partner, Wrocław.

 

  • Do zaliczenia semestru wymagana jest średnia z zaliczeń minimum 51%. W przypadku nie uzyskania wymaganego minimum na koniec semestru odbędzie się kolokwium z całości materiału.
  • Jeżeli w trakcie trwania zajęć z histopatologii przeprowadzana będzie w Katedrze sekcja dużego zwierzęcia, zajęcia mogą być przerwane, a studenci zobowiązani są uczestniczyć w sekcji.

03.12.2013 | Skierowanie na badanie histopatologiczne i cytologiczne; Cennik

Od 01. stycznia 2014 roku obowiazywać będzie nowy cennik za uslugi w Laboratorium

Do pobrania - Skierowanie na badanie histopatologiczne i cytologiczne, obowiązkowe przy przesyłaniu prób do badań.

Skierowanie

CENNIK 2014

MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY ABY POBRAĆ

Pliki

Skierowanie na badanie histopatologiczne i cytologiczne

Cennik 2014

22.11.2013 | Materały do pobrania - Nowotwory

Po pobrania materiały dydaktyczne dotyczace ćwiczeń nr 6 i 7.

Aby pobrać musisz być zalogowany.

Pliki

Nowotwory cz 1

Nowotwory cz 2

21.03.2012 | Regulamin ćwiczeń z przedmiotu patomorfologia w semestrze 5

.

20.03.2012 | Fakultet "Ocena cytologiczna i histopatologiczna płynów i tkanek zwierzęcych" – zapisy 2014

Studentów VI  roku, chętnych do udziału w fakultecie „Ocena cytologiczna i histopatologiczna płynów i tkanek zwierzęcych” prosimy o zgłaszanie się do dr n. wet. Iwony Otrockiej-Domagała. Dokładny plan wykładów i zajęć praktycznych można znaleźć na stronie Katedry Anatomii Patologicznej w zakładce Przedmioty. Fakultet odbędzie się w semestrze 10.