Katedra Epizootiologii

Badania

Badania

Badania

W Katedrze Epizootiologii prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w ramach których można wyodrębnić kilka grup problemowych:


grupa pierwsza obejmuje tradycyjne badania epizootiologiczne, dotyczące oceny aktualnej sytuacji epizootycznej różnych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, towarzyszących, futerkowych, wolno żyjących oraz ryb. Badania prowadzone są w oparciu o wyniki masowego monitoringu stad zwierząt gospodarskich, zwierząt domowych i wolno żyjących oraz analizę szczegółowych danych epizootiologicznych uzyskiwanych głównie z terenu północno-wschodniej Polski. Dużą uwagę przykłada się również do badań mających na celu poszukiwanie i ocenę roli rezerwuarów, źródeł zakażenia oraz dróg szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt,


grupa druga obejmuje choroby odzwierzęce, będące stale przedmiotem dużego zainteresowania nauk weterynaryjnych i medycznych. Problematyka tych badań, prowadzonych we współpracy ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi, obejmuje zagadnienia dotyczące etiologii, epidemiologii, diagnostyki, zapobiegania i zwalczania różnych zoonoz (jersinioza, borelioza, erlichioza, gorączka Q i inne),


grupa trzecia obejmuje tematy badawcze mające znaczenie poznawcze, ale przede wszystkim aplikacyjne, ukierunkowane na potrzeby praktyki weterynaryjnej, dotyczące opracowywania oraz oceny nowych metod zapobiegania i zwalczania wybranych chorób zakaźnych zwierząt. Głównym celem tych badań jest doskonalenie oraz ocena znaczenia immunoprofilaktyki oraz chemioprofilaktyki w zmniejszaniu strat gospodarczych i poprawie produkcyjności zwierząt (nowo wprowadzane szczepionki, nowe generacje antybiotyków, probiotyków i immunomodulatorów). W tej grupie prowadzone są również badania nad wpływem wybranych czynników środowiska wodnego na stan zdrowia i produkcyjność ryb oraz znaczeniem profilaktyki ogólnej i immunoprofilaktyki swoistej w ochronie zdrowia ryb.Projekty badawcze

 1. Temat statutowy Nr 0542-0805 „Doskonalenie metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zakaźnych zwierząt” (2011 – 2015 i 2016-2020), kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Szweda
 2. „Badanie mechanizmu oddziaływania wirusa IPN na przebieg jersiniozy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)”, nr projektu: 2017/25/N/NZ9/00087, 01.03.2018-28.02.2021, NCN, Preludium 13, kierownik projektu dr Joanna Pajdak-Czaus
 3. „Shiga-toksyczne Escherichia coli (STEC) izolowane z kału zwierząt wolno żyjących”., nr projektu 2020/04/X/NZ7/00896, 12.12.2020 – 11.12.2021, NCN, Miniatura 4, kierownik projektu dr Anna Szczerba-Turek
 4. „Występowanie, charakterystyka biotypowa, serotypowa, molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis u niebadanych dotychczas w Polsce gatunków zwierząt wolno żyjących”, 30.03.2018 – 31.08.2019, Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, kierownik projektu dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
 5. „Badanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów oraz poziomu ekspresji genu ail szczepów Yersinia enterocolitica należących do różnych biotypów”,9.01.2017 – 8.02.2018, Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, kierownik projektu dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
 6. „Development of domestic test system based on polymerase chain reaction (PCR) in real time to detect the strain of Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis” Państwowy Projekt Kazachskiego Ministerstwa Nauki, 15.670.002-400, Contract nr 89, polsko - kazachski projekt realizowany w latach 2016 – 2018.
 7. „Zwierzęta wolno żyjące jako potencjalny rezerwuar werotoksycznych E. coli (VTEC)”, 15.03.2017 r. – 14.03. 2018 r, Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, kierownik projektu dr Anna Szczerba-Turek
 8. „Badania molekularne w zwalczaniu i monitorowaniu sytuacji epizootycznej choroby aleuckiej norek w Polsce”, nr projektu: N N308 5862 40, 17.05.2011 r. – 16.05.2014 r., Komitet Badań Naukowych – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM
 9. „Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych”, zadanie szczegółowe „Dziki i przeżuwacze wolno żyjące jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zakażeń Yersinia enterocolitica”, 2011 r. – 2014 r., projekt rozwojowy NR12 0126 10, kierownik projektu prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
 10. „Zastosowanie metody real-time PCR do oceny ekspresji genów odpowiedzialnych za produkcję enterotoksyn Yst przez Yersinia enterocolitica”, nr projektu: N N308 6093 38, 14.04.2010 r. – 13.04.2013 r., Komitet Badań Naukowych – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM

 

Konferencje

 1. „Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania”, Olsztyn, 22 września 2011 r.
 2. Choroby ryb podlegające obowiązkowi zwalczania oraz inne choroby zagrażające hodowli – diagnostyka, profilaktyka, terapia”,Olsztyn, 23-24 września 2010 r.
 3. „Choroby zwierząt futerkowych podlegające obowiązkowi zwalczania i rejestracji”,Olsztyn, 18 września 2009 r.
 4. „Epizootyczne aspekty monitorowania i zwalczania zoonoz w Polsce i Unii Europejskiej”, Olsztyn, 15 czerwca 2007 r.
 5. „Wakcynologia weterynaryjna – nowe wyzwania  XXI wieku”,Olsztyn, 22–23 września 2005 r.
 6. „Choroby zakaźne wykorzystywane w bioterroryźmie”, Olsztyn, 10 września 2003 r.