Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Badania

Badania

Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy - Wpływ adaptogennych substancji roślinnych na homeostazę organizmu knura oraz jakość nasienia - 5PO6K 011 11 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - zakończono 30.06.1998r
 2. Projekt badawczo - usługowy dla firmy BIG FISH SA Olej rybny odpad powstały w procesie produkcji konserw rybnych w firmie BIG FISH w Gniewinie zastosowany w żywieniu trzody chlewnej - kierownik dr Tadeusz Bakuła - zakończony 1998r.
 3. Projekt badawczy - Ustalenie wartości diagnostycznych poziomów metabolitów zearalenonu w surowicy krwi loszek po żywieniu paszami skażonymi zearalenonem - 5 PO6K 002 17 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - zakończony 30.06.2001r. z oceną "znakomity".
 4. Projekt promotorski - Próba ustalenia wartości diagnostycznych poziomu deoksyniwalenolu w surowicy krwi świń zatrutych tą mikotoksyną - 5 PO6K 017 18 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - zakończony 31.12.2001r. z oceną „znakomity".
 5. Projekt badawczy - Ocena jakości zdrowotnej oleju rybnego - źródła NNKT w żywieniu trzody chlewnej - 1050/P06/2001/20 - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - zakończony 2003r.
 6. Projekt badawczo - usługowy dla firmy „AGRO_FISH Sp. z o.o. S.S.E.Ż.- Żarnowiec Ocena przydatności modyfikowanych mączek rybnych w żywieniu zwierząt - kierownik projektu dr Tadeusz Bakuła - zakończony 2005r.
 7. Projekt badawczy - Monitoring występowania zearalenonu w płynach ustrojowych kobiet dotkniętych nowotworzeniem w obrębie układu rozrodczego w odniesieniu do zmian w układzie rozrodczym niedojrzałych płciowo loszek przy niskodawkowej, długoterminowej mikotoksykozie - 3 P05E 150 25 - kierownik projektu dr n. wet. Wojciech Zwierzchowski - termin zakończenia październik 2005r.
 8. Projekt badawczy - Wpływ zearalenonu na organizm suk na podstawie wybranych wskaźników - 5 P06K 007 26 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia listopad 2006.
 9. Projekt badawczy - Naukowe opracowanie wyników uzyskanych w badaniach nad wykorzystaniem ekstrudowanej paszy nowej generacji z udziałem białka rybnego w żywieniu prosiąt. Ocena jej wartości pokarmowej oraz zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi. Zlecenie Morskiego Instytu Rybackiego w Gdyni i AGRO-FISH sp..z o.o. P06 2002C/05968 - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 2007
 10. Projekt badawczy - Naukowe opracowanie wyników uzyskanych w badaniach nad wykorzystaniem nowej generacji ekstrudowanej paszy typu starter z udziałem białka rybnego w żywieniu warchlaków. Ocena jej wartości pokarmowej oraz zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi. Zlecenie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, i AGRO-FISH sp. z o.o. P06 2002C/05968 - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 2007
 11. PROJEKT WSPÓŁPRACY BLIŹNIACZEJ pomiędzy Polską a Niemcami. Nr Twinning: PL2005/IB/AG/08/TL. Nr Projektu: 2005/017-488.01.08.04 „Elastyczna rezerwa nieprzypisanych działań na rozwój instytucjonalny - Wzmocnienie administracji weterynaryjnej w zakresie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii stosownie do rozporządzenia 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r." wykonawca zadania prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 31 grudnia 2008 roku.
 12. Projekt badawczy własny - Obraz zmian w wybranych tkankach suk jako wynik krótkoterminowej, mikotoksykozy zearalenonowej - N N308 242635 - kierownik projektu dr n. wet. Magdalena Gajęcka - termin zakończenia 29 września 2011 roku.
 13. Projekt celowy - Opracowanie technologii produkcji dodatków paszowych jako elementu prewencji mikotoksykoz - 6 ZR7 2008C/0703112 071 03 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 28 listopad 2011r.
 14. Projekt promotorski UWM - Odżywcze i zdrowotne skutki porażenia pasz szkodnikami magazynowymi - Tribolium confusum w aspekcie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego - Nr 522-0552-0204 - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 31 grudnia 2011r.
 15. Projekt badawczy własny - Badania nad oddziaływaniem toksyny T-2 i zearalenonu na wybrane wskaźniki odpowiedzi immunologicznej jelita świń - N N308 237936 - kierownik projektu dr n. wet. Kazimierz Obremski - termin zakończenia 24 kwiecień 2012r.
 16. Projekt badawczy własny - Ocena wybranych wskaźników rozrodczych i toksykologicznych w mieszanej mikotoksykozie fuzaryjnej świń - N N311 608938 - kierownik projektu dr n. wet. Łukasz Zielonka - termin zakończenia 16 marca 2013r.
 17. Projekt badawczy własny - Ocena wpływu oraz interakcji estrogenów środowiskowych (ZEA, DDE) w wybranych tkankach układu pokarmowego i rozrodczego loszek - N N308 628938 - kierownik projektu dr n. wet. Ewa Jakimiuk - termin zakończenia 16 marca 2013r.
 18. Projekt badawczy rozwojowy - Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostyczno-morfologiczne przewodu pokarmowego świni - NR12-0080-10/2010 - kierownik projektu prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 31 września 2013r.

Zadania badawcze

 1. Zadanie badawcze - Blokowanie aktywności toksycznej zearalenonu w środkach żywienia zwierząt - w ramach Projektu Badawczego Zamawianego - pt. „Nowe agrochemikalia bezpieczne dla zdrowia i środowiska" - PBZ-KBN-060/T09/2001/28 - kierownik zadania badawczego prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 31 sierpnia 2004r.
 2. Zadanie badawcze - Oznaczanie poziomu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych w wytypowanych ziarnach zbóż poddanych stresowi infekcyjnemu wraz z oceną na modelu zwierzęcym oddziaływania białek o zmienionej strukturze na błonę śluzową przewodu pokarmowego - w ramach Projektu Badawczego Zamawianego - pt. „Identyfikacja i sposoby przeciwdziałania toksyczności i alergenności białek ważnych roślin uprawnych" - PBZ-KBN-097/P06/2003 - kierownik zadania badawczego prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 30 marzec 2007r.
 3. Zadanie badawcze - Mikotoksyny fuzaryjne ekosystemu leśnego i polnego a stan zdrowia zwierząt dziko-żyjących - w ramach projektu rozwojowego pt. NR12-0127-10/2010 pt. Zwierzęta wolno żyjące jako wskaźnik zanieczyszczeń środowiskowych i ważny element w strategii bezpieczeństwa żywnościowego kraju - kierownik zadania dr n. wet. Łukasz Zielonka - termin zakończenia 31 grudnia 2013r.
 4. Zadanie badawcze - Ocena przyswajalnościm i aktywnościu triterpenów w przeciwdziałaniu skutkom cukrzycy w zależności od ich stężenia i matrycy surowcowej (badania na zwierzetach) realizowane w ramach umowy nr PBS1/B8/7/2013 pt. "Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II". Kierownik zadania badawczego prof. dr hab. Maciej Gajęcki - termin zakończenia 31 grudnia 2015 r.
 5. Zadanie badawcze - Higenizacja pomiotu drobiowego, realizowane w ramach projektu Innowacyjny biopreparat dezodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych, Kierownik zadania badawczego dr hab Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 31.12.2016
 6. Zadanie badawcze - Wpływ związków odorowych na zdrowie zwierzat. realizowane w ramach projektu Innowacyjny biopreparat dezodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych, Kierownik zadania badawczego dr hab Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 31.12.2016

Zadania usługowe

 1. Zadanie usługowe - UWM 0552-301 - Badanie materiałów paszowych, pasz, tkanek zwierzęcych na obecność mikotoksyn - na zlecenie różnych podmiotów - kierownik zadania usługowego dr n. wet. Kazimierz Obremski - 01.06.2001 -.....

INWESTYCJE SPRZĘTOWE/LABORATORYJNE

 1. Zadanie inwestycyjne - Nr projektu WND-RPWM.07.02.02-28-048/10 - Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów - w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działania 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Pod-działanie 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 02.03.2012 r.
 2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Nr UDA-RPWAlL01.01.03-28.001/1 1-00 - Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym - w ramach: Osi Promowej 1 - „Przedsiębiorczość" Działania 1.1 - „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" 2 Pod-działania 1.1.3 - „Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - kierownik projektu dr hab. Tadeusz Bakuła - termin zakończenia 2013-06-28.