Katedra Histologii i Embriologii

Badania

Badania

 

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Histologii i Embriologii

 

1. Badania nad szyszynką i melatoniną

Badania prowadzone w Katedrze Histologii i Embriologii koncentrują przede wszystkim się wokół szyszynki i jej głównego hormonu melatoniny. Dotyczą one budowy gruczołu, mechanizmów regulujących jego aktywność wydzielniczą oraz zawartości melatoniny w płynach ustrojowych i tkankach. Obiektem badań są ssaki oraz ptaki, zarówno domowe (świnia, koza, owca, lis, indyk, gęś, kaczka), jak i wolnożyjące (bóbr, mewa). Doświadczenia prowadzone są w warunkach in vivo oraz in vitro, z użyciem technik hodowli jednowarstwowej, hodowli narządowej statycznej i przepływowej. Równoczesne stosowanie technik morfologicznych (badania histologiczne, immunohistochemiczne, ultrastrukturalne) oraz biochemicznych (m.in. oznaczenia zawartości melatoniny oraz jej prekursorów, aktywności enzymów, zmian poziomu wtórych przekaźników) pozwala na możliwie pełne poznanie badanych zjawisk.

Badania nad szyszynką i melatoniną prowadzone w Katedrze Histologii i Embriologii dotyczą w szczególności:

 • budowy histologicznej i ultrastruktury szyszynki w ssaków i ptaków,

 • rozwoju embrionalnego i postembrionalnego szyszynki,

 • wpływu czynników eksperymentalnych na ultrastrukturę pinealocytów ssaków i ptaków,

 • morfologicznych korelacji procesów wydzielniczych w pinealocytach,

 • mechanizmów regulujących wydzielanie melatoniny w szyszynce ssaków,

 • mechanizmów regulujących wydzielanie melatoniny w szyszynce ptaków,

 • metabolizmu indoli związanych z syntezą melatoniny w szyszynkach ptaków i ssaków.

 

2. Badania nad wpływem czynników eksprymentalnych na obraz histologiczny i ultrastrukturę układu  pokarmowego

Badania dotyczą w szczególności:

 • wpływu mykotoksyn na układ pokarmowy świni domowej,

 • wpływu żywienia na przewód pokarmowy ptaków,

 • wpływu mikrocystyny LR na wątrobę ryb.

 

3. Badania narządu wzroku

Badania dotyczą w szczególności:

 • wpływu światła niebieskiego na siatkówkę,

 • patogenezy zmian w gałce ocznej wywołanych zakrzeniem koronawirusem kotów (FCoV),

 • zmian okołodobowych zachodzących w narządzie wzroku.

 

Projekty badawcze pracowników katedry finansowane przez MNiSW, KBN, NCN, NCBiR 

 1. Projekt badawczy preludium "Rozwój szyszynki gęsi domowej w okresie zarodkowym – aspekty strukturalne i funkcjonalne” (okres realizacji: 01.07.2019-30.09.2021, kierownik projketu: lek. wet. Maria Hanuszewska).

 2. Projekt badawczy rozwojowy: pt. „Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostyczno-morfologiczne przewodu pokarmowego świni” (okres realizacji: 2010 – 2013; kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Gajęcki) – realizowane zadanie: „Badania histologiczne, immunohistochemiczne oraz ultrastrukturalne wybranych narządów przewodu pokarmowego (jelita cienkiego, jelita grubego oraz wątroby) zwierząt żywionych paszą z dodatkiem zearalenonu i deoksyniwalenolu”.

 3. Projekt własny pt. „Procesy wydzielnicze i mechanizmy ich regulacji w szyszynkach wybranych gatunków ptaków blaszkodziobych” (okres realizacji: 2009 – 2013; kierownik projektu: prof. dr. hab. Bogdan Lewczuk).

 4. Projekt promotorski pt. „Szyszynka bobra europejskiego (Castor fiber) – badania morfologiczne” (okres realizacji: 2007 – 2009; kierownik projektu: prof. dr. hab. Bogdan Lewczuk).

 5. Projekt własny pt. „Zróżnicowanie gatunkowe mechanizmów regulujących sekrecję melatoniny w szyszynce ssaków” (okres realizacji: 2003 – 2006; kierownik projektu: prof. dr. hab. Bogdan Lewczuk).

 6. Projekt promotorski pt. „Badania morfologiczne szyszynki kozy domowej (Capra hircus) w wybranych okresach życia postnatalnego” (okres realizacji: 2003 –2005; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz).

 7. Projekt własny pt. „Morfologia oraz fizjologia szyszynki indyka” (okres realizacji: 2001 - 2004; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz).

 8. Projekt własny pt. „Mechanizmy sympatycznej regulacji procesów wydzielniczych w szyszynce świni domowej – badania in vitro” (okres realizacji: 1999 – 2001; kierownik projektu: prof. dr. hab. Bogdan Lewczuk).

 9. Projekt własny pt. „Unerwienie szyszynki świni w okresie postnatalnym – badania immunohistochemiczne (okres realizacji: 1997 – 1999”; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz).

 10. Projekt własny pt. „Wpływ wazoaktywnego peptydu jelitowego, neuropeptydu Y oraz opioidów na procesy sekrecyjne pinealocytów świni” (okres realizacji: 1995 - 1997; kierownik projektu: prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski).

 11. Projekt własny pt. „Biogeneza oraz przemiany cytoplazmatycznych ziarnistości i ciałek gęstych pinealocytów świń w warunkach eksperymentalnego podawania melatoniny” (okres realizacji: 1992 - 1995; kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz).

 12. Projekt własny pt. „Morfologiczne aspekty nerwowej regulacji procesów wydzielniczych szyszynki świń” (okres realizacji: 1992 - 1994; kierownik projektu: prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski)