Katedra Histologii i Embriologii

Pracownie

Pracownie

 


Warsztat badawczy Katedry Histologii i Embriologii tworzą:


 

Laboratorium Obrazowania Trójwymiarowego Komórek i Tkanek oraz Mikroskopii Korelacyjnej

W skład laboratorium wchodzą:

 • Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

 • Pracownia Histochemiczna

 • Procownia Mikrotomowa

 • Pracownia Ultramikrotomowa

 

Wyposażenie Pracowni Mikroskopii Optycznej i Elektronowej:

1. Mikroskop elektronowy skaningowy Gemini 450 firmy Carl Zeiss.

 

 

 

 

Mikroskop elektronowy skaningowy z emisją polową Gemini 450 firmy Carl Zeiss wyposażony w system obrazowania dużych powierzchni preparatu oraz skrawków seryjnych Zeiss ATLAS 5.

W mikroskopie zainstalowane są: 1) zewnątrz kolumnowe detektory elektronów wtórnych SE2 oraz VPSE firmy Zeiss, 2) zewnątrz kolumnowe detektory elektronów wstecznie rozproszonych BSD4 firmy Zeiss oraz OnPoint firmy Gatan, 3) wewnątrz kolumnowy detektor elektronów wtórnych, 4) wewnątrz kolumnowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych, 5) detektor elektronów przechodzących STEM firmy Zeiss. Aparat  może  pracować  w warunkach zmiennej próżni od 5 do 500 Pa. Mikroskop umożliwia obrazowanie ukształtowania powierzchni próbki, ultrastruktury komórek i tkanek za pomocą detekcji elektronów BSE (z powierzchni skrawka umieszczonego na waflu krzemowym lub innym podłożu) oraz  ultrastruktury komórek i tkanek za pomocą elektronów przechodzących (STEM). Umożliwia obrazowanie dużych obszarów preparatu, obrazowania metodą Array Tomography oraz obrazowanie korelacyjne.

2. System do cięcia i obrazowania próbek 3View 2XP firmy GATAN

 

System do cięcia i obrazowania próbek 3View 2XP firmy GATAN przystosowany do pracy w mikroskopie elektronowym skaningowy Gemini 450 firmy Zeiss. Sytem wyposażony jest układ nastrzyku azotu na próbkę w celu ograniczania   elektryzowania się próbek o niskim przewodnictwie.

System pozwala na wysokorozdzielcze trójwymiarowe obrazowanie ultrastruktury komórek i tkanek metodą „Serial Block Face Imaging” czyli poprzez skrawanie próbki w komorze mikroskopu elektronowego skaningowego i obrazowanie kolejno odsłanianych warstw. Automatyczny ultramikrotom pracujący wewnątrz komory mikroskopu skaningowego umożliwia usuwanie warstw materiału o grubości poniżej 30 nm. System współpracuje z detektorem OnPoint firmy Gatan o bardzo wysokiej wydajności i jakości obrazowania. Kompensacja ładunków elektrycznych poprzez iniekcję małych ilości azotu pozwala obrazowanie próbek o niskim przewodnictwie elektrycznym, np. próbek z dużą ilością pustych przestrzeni wypełnionych żywicą.

3. Mikroskop elektronowy transmisyjny Tecnai 12 Spirit G2 Biotwin firmy FEI

 

 

 

 

 

Mikroskop elektronowy transmisyjny Tecnai 12 Biotwin firmy FEI, sprzężony z kamerą cyfrową Eagle 4k x 4K firmy FEI  i kamerą cyfrową Veleta firmy Olympus, wyposażony w system tomografii TEM 3D.

Mikroskop umożliwia obserwację preparatów ultracienkich w powiększeniu od 1 500 do 300 000 x z użyciem ekranu fluorescencyjnego oraz za pomocą trybu "live" kamery cyfrowej Veleta zamontowanej w w porcie bocznym, rejestrację elektronogramów o rozdzielczości do 16 mln pikseli (powierzchnia detektora kamery Eagle 6 cm x 6 cm), akwizycję obrazów 3D ze skrawków ultracienkich techniką tomografii.

4. Skaner do preparatów histologicznych PANNORAMIC 250 Flash III firmy 3DHistech

 

 

 

 

 

Skaner do preparatów histologicznych PANNORAMIC 250 Flash III firmy 3DHistech wyposażony w ukałd do skanowania techniką epifluorescencji.

Skaner umożliwia digitalizację standardowych preparatów histologicznych w świetle przechodzącym oraz we fluorescencji, z użyciem obiektywów powiększających 20 x oraz 40 x.  Wielkość piksela w skanie jest mniejsza niż 0,2 mikrometra przy obrazowaniu z użyciem obiektywu o pow. 40x. We fluorescencji możliwa jest rejestracja wielokanałowa. Skaner pozwala na zbieranie stosów obrazów z preparatu i ich konwersję na obraz o rozszerzonej ostrości. Urządzenie przystosowane jest do pracy ciągłej, umożliwia jednorazowy załadunek 250 preparatów. 

5. Skaner do preparatów histologicznych MiraxDesk firmy Zeiss (3D-Histech)

 

 

 

 

 

 

Skaner do preparatów histologicznych MiraxDesk firmy Zeiss (3D-Histech)

Skaner umożliwia digitalizację standardowych preparatów histologicznych w świetle przechodzącym z użyciem obiektywu powiększającego 20 x. Wielkość piksela w skanie - 0,22 mikrometra. Skaner pozwala na rejestrację obrazów o rozszerzonej ostrości. Urządzenie o załadunku ręcznym. 

6. Mikroskop konfoklany LSM 900 z detektorem Airyscan 2 firmy Zeiss

 

 

 

 

 

 

Mikroskop konfoklany LSM 900 z detektorem Airyscan 2 firmy Zeiss

System na bazie zmotoryzowanego mikroskopu odwróconego z inkubatorem, wyposażony w cztery lasery o długości fali 405nm, 488nm, 561nm i 640nm, dwa detektory typu GaAsP, detektor wysokorozdzielczy Airyscan 2, detektor światła przechodzącego, monochromatyczą kamerę 6 milionów pikseli i uchwyty do mikroskopii korelacyjnej. System umożliwia obrazowanie konfokalne z detekcją super-rozdzielczą (120-140 nm), rejestrację obrazu z użyciem fluorescencji szeroko-polowej oraz kontrastu różnicowo-fazowego, automatyczną akwizycję obrazów skrawków seryjnych,  korelację badanych struktur na poziomie mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego, inkubację komórek i tkanek w kontrowanych warunkach temperatury, stężenia dwutlenku węgla oraz wilgotności.

7. Zmotoryzowany mikroskop optyczny Axioimager firmy Zeiss, wyposażony w chłodzoną kamerą monochromatyczną Axiocam HRm, chłodzoną kamerą kolorową MRc5  oraz system florescencyjnego oświetlenia strukturalnego Apotome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmotoryzowany mikroskop  Axioimager firmy Zeiss z systemem Apotome

Konfiguracja mikroskopu umożliwia: a) oglądanie i rejestrację obrazu preparatów w jasnym polu, b) oglądanie i rejestrację obrazu preparatów z użyciem kontrastu Nomarskiego, c) oglądanie i rejestrację obrazu preparatów techniką epifluorescencji klasycznej i z użyciem systemu Apotome, d) rejestrację „stosu obrazów” zbieranych warstwa po warstwie w osi Z, e) rejestrację dużych obszarów preparatu, uzyskiwanie obrazów o dużej głębi ostrości, f) trójwymiarową rekonstrukcję obrazów fluorescencyjnych (również z 3D-dekonwolucją).

8. Mikroskop optyczny Axio Zoom.V16 firmy Zeiss

 

 

 

 

 

 

 

Zmotoryzowany mikroskop optyczny Axio Zoom.V16 firmy Zeiss

Mikroskop wyposażony w układ optyczny apochromatyczny typu mono-zoom z automatyczną zmianą powiększenia głowicy w zakresie 0,7 x-11 x, obiektywem 1x oraz 2,3 x, automatycznym przesuwem stolika w osiach x, y w zakresie 150 x 100 mm, automatyką przesuwu w osi z, oświetlaczem światła przechodzącego i odbitego, oświetlaczem do epifluorescencji oraz kolorową kamerą cyfrową o rozdzielczości 6 mln pikseli. System umożliwia automatyczną rejestrację wafli krzemowych i korelację obrazu w mikroskopem elektronowym skaningowym.

8. Wydzielona sieć komputerowa 10Gb z serwerem do archiwizacji obrazów

9. Stacje robocze do obróbki, rejonstrukcji przestrzennej oraz analizy obrazów z oprgramowaniem (Explore 3D i TIA firmy FEI, Axiovison 4.8 firmy Zeiss, ZEN 3.0 firmy Zeiss, ATLAS 5 firmy Zeiss, GMS 3.0 frimy Gatan, Dragonfly 2020.2 frimy ORS, Amira 4.0 firmy Visage Imaging, Photoshop CS 4 oraz CS5 firmy Adobe, MIB University of Helsinki).

 

Pracownia Histochemiczna wyposażona jest w:

1. Procesor tkankowy TP 1020 firmy Leica,

2. Stację do zatapinia w parafinie EG 1050H wraz z płytą chłodzącą EG 1050C firmy Leica,

3. Automat do barwienia preparatów ST 5020 wraz z nakrywarką CV5030 firmy Leica

 

 

 

 

 

 

 

Stacja do barwienia i nakrywania preparatów histologicznych

4. Vibratom 1000 firmy Vibratome,

5. Piec do hybrydyzacji

6. Urządzenia towarzyszące: wagę, pH-metr, wytrząsakę, mikroskopy laboratoryjne, cieplarki, lodówki, zamrażrki itp.

 

Pracownia Mikrotomowa wyposażona jest w:

1. Mikrotom rotacyjny HM 340 E firmy Microm,

2. Mikrotom rotacyjny RM2125 firmy Leica

3. Kriostat NX 70 firmy Thermo Scientific

 

 

 

 

 

 

 

Kriostat NX 70 firmy Thermo Scientific

 

Pracownia Ultramikrotomowa wyposażona jest w:

1. Automatyczny ultramikrotom taśmowy ATUMtome firmy RMC Boeckeler Instruments,

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczny ultramikrotom taśmowy ATUMtome firmy RMC Boeckeler Instruments

Ultramikrotom umożliwia automatyczne krojenie i zbierania skrawków na taśmie, zbieranie skrawków na wafle krzemowe i szkiełka oraz tradycyjne taśmy.

2. Ultramikrotom Ultracut III firmy Leica,

3. Ultramikrotom III firmy LKB,

4. Łamarkę do noży szklanych firmy RMC

5. Napylarkę Q150T ES firmy Quorum

6. Suszarkę w punkcie krytycznym 931 firmy Tousimis

7. Suszarkę próżniową

 

 

 

 

 

 

 

Napylarka i suszarka w punkcie krytycznym

 


Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Obrazowania Trójwymiarowego Komórek i Tkanek oraz Mikroskopii Korelacyjnej obejmuje:

 • badania histologiczne i histochemiczne,

 • badania ultrastruktury komórek i tkanek w TEM,

 • obrazowanie ukształtowania powierzchni obiektów biologiczncyh w SEM,

 • badania ultrastuktury dużych obszarów preparatów w SEM,

 • obrazowanie trójwymiarowe ultrastruktury komórek i tkanek metodą „Array Tomography”,

 • obrazowanie trójwymiarowe ultrastruktury komórek i tkanek metodą „Serial Block Face Imaging”,

 • obrazowanie trójwymiarowe ultrastruktury komórek metodą tomografii TEM,

 • badania immunohistochemiczne z użciem  skrawkach mrożeniowych i parafinowych z wizualizacją produktów z użyciem fluorochromów oraz metod enzymatycznych,

 • badania cytochemiczne i immunocytochemiczne na poziomie mikroskopu elektronowego,

 • badania z użyciem mikroskopii korelacyjnjej,

 • analizę morfometryczną i rekonstrukcję przestrzeną obrazów.


Laboratorium Badań Morfologicznych świadczy usługi:

 • wykonania badań histologicznych i histochemicznych

 • wykonania badań ultrastruktury z użyciem różnych technik,

 • wykonania badań immunochemicznych na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego,

 • skanowania preparatów w jasnym polu i we fluorescencji.


 

Laboratorium Biochemiczne

W skład laboratrium wchodzą:

 • Pracownia Izotopowa klasy III,

 • Pracownia HPLC.

 

Pracownia Izotopowa wyposażona jest w:

 1. Licznik scyntylacyjny Tri-Carb  2810 TR firmy Perkin-Elmer,

 2. Licznik scyntylacyjny LS 6500 firmy Beckman,

 3. Wirówkę typ J-6 MC firmy Beckman,

 4. Wirówkę typ Allegra 64R firmy Beckman,

 5. Wirówkową zagęszczarkę próżniową firmy Labconco,

 6. Homogenizator ultradźwiękowy firmy Sonic,

 7. Termomikser firmy Eppendorf,

 8. Wagę analityczną firmy Radwag,

 9. Ultrazamrażarki firmy Heto-Holten oraz Pannasonic,

 10. Cieplarki firmy Memmert,

 11. Wytwornicę lodu firmy Scotsman,

 12. Systemy elektroforezy i elektrotransferu firmy BioRad,

 13. System wizualizacji żeli ChemiDoc MP firmy BioRad,

 14. Zmywarkę laboratoryjną firmy Miele.

 

 

 

 

 

 

 

Liczniki scyntylacyjne LS 6500 firmy Beckman oraz Tri-carb firmy Perkin-Elmer

 

 

 

 

 

 

Wirówka o dużej pojemności J-6 MC firmy Beckam oraz wirówka szybkoobrotowa Allegra 64R firmy Beckman

 

Wyposażenie Pracowni HPLC stanowią:

 1. System U/HPLC Vanquish Duo z dwoma detektorami fluorescencyjnym firmy Thermo Fisher Scientific

 2. System HPLC Ultimate 3000 z detektorem fluorescencyjnym  firmy Dionex,

 3. System HPLC z detektorem elektochemicznym „Coularray 5600” firmy Dionex,

 4. Wielofunkcyjny czynnik mikropłytek Synergy Mx firmy Biotek,

 5. System oczyszczania wody Milli-Q® IQ 7005 firmy Millipore,

 6. Wagi laboratoryjne,

 7. Miernik pH firmy Schott.

 

 

 

 

 

 

Systemy  HPLC wyposażone w dektor elektrochemiczny Coularray oraz detektor fluorescencyjny firmy Dionex

 


Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Biochemicznym obejmuje:

 • oznaczenia metodą HPLC zawartości tryptofanu i jego pochodnych: 5-hydroksytryptofanu, serotoniny, N-acetyloserotoniny, melatoniny, kwasu 5‑hydroksyindolooctowego, kwasu 5-metoksyindolooctowego, 5‑metoksytryptaminy, 5‑hydroksytryptofolu,  5‑metoksytryptofolu i 5-metoxytryptofanu;

 • oznaczenia zawartości melatoniny metodami radioimmunologicznymi;

 • oznaczenia aktywność enzymów szlaku syntezy maletoniny;

 • oznaczenia metodą HPLC zawartości pochodnych tyrozyny: noradrenaliny, adrenaliny, DOPA, dopaminy, DOPAC, HVA, VMA; 

 • monitorowanie z użyciem izotopów procesów zachodzących w komórkach.


Laboratorium Biochemiczne świadczy usługi:

 • oznaczania zawartości związków indolowych związanych z syntezą mealatoniny w materiale biologicznym i preparatch farmaceutycznych;

 • oznaczenia zawartości noradrenaliny, adrenaliny, DOPA, dopaminy, DOPAC, HVA, VMA w tkankach;

 • oznaczenia aktywność enzymów szlaku syntezy melatoniny.


 

Laboratorium Hodowli Komórek

 

Wyposażenie Laboratorium Hodowli Komórek:

 1. Mikroskop odwrócony fluorescencyjny Axiovert firmy Zeiss wyposażony w kamerę cyfrową monochormatyczną  MRm firmy Zeiss, kamerę kolorową DS-5M firmy Nikon, szybki zmieniacz filtrów DG4 firmy Sutter Instruments, inkubator firmy Zeiss, zestaw do mikroiniekcji firmy Eppendorf oraz stację roboczą Fujistsu-Simens

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop odwrócony fluorescencyjny Axiovert firmy Zeiss wraz z wyposażeniem

Konfiguracja mikroskopu umożliwia: a) oglądanie i rejestrację komórek w hodowli jednowarstwowej z użyciem kontrastu fazowego, kontrastu PlasDIC oraz kontrastu Varel, b) oglądenie komórek z użyciem epifluorescencji klasycznej, c) wielogodzinną obserwację komórek w inkubatorze nakładnym na stolik, d) badania zmian stężenia jonów wapniowych w komórkach, e) wykonywanie mikroiniekcji.

 

 1. Inkubator z kontrolowanym poziomem CO2 i O2 BB6060 firmy Kendro

 2. Inkubator z kontrolowanym poziomem CO2 i O2 48R firmy  Galaxy

 

 

 

 

 

 

Inkubatory z kontrolowanym stężeniem tlenu i dwutlenku węgla firm Kendro oraz Galaxy

 1. Komorę laminarną typu „Biohazard” z filtrem węglowym firmy Heto-Holten

 2. Komorę laminarna typu „Biohazard” firmy Kendro

 3. Mikrowagę MX5 firmy Mettler-Toledo

 4. System oczyszczania wody "Integral" firmy Millipore

 5. Autoklaw Varioclav firmy Thermo Fisher Scientific

 6. Zmywarkę fimy Miele

 7. Stanowisko do hodowli w przepływie medium (pompy perystaltyczne, łaźnia wodna)

 


Labratorium możliwia wykonywanie badań z użyciem:

 • techniki hodowli jednowarstwowej,

 • techniki hodowli narządowej statycznej, 

 • techniki hodowli narządowej przepływowej. 


W Laboratorium Hodowli Komórek prowadzone są:

 • badania (morfologiczne i funkcjonalne) komórek szyszynki ssaków (świni, kozy, owcy, lisa, szczura) w hodowli jednowarstwowej;

 • badania (morfologiczne i funkcjonalne) komórek szyszynki ptaków (indyka, gęsi, kaczki) w hodowli jednowarstwowej;

 • badania aktywności wydzielniczej pinealocytów w eksplantach szyszynek ssaków i ptaków w hodowli narządowej statycznej i przepływowej;

 • badania wpływu czynników eksperymentalnych na ultrastrukturę pinealocytów w eksplantach szyszynek ssaków i ptaków w hodowli narządowej statycznej i przepływowej.


do góry