Katedra Histologii i Embriologii

O katedrze

O katedrze

 

Początki  Katedry Histologii i Embriologii sięgają roku 1968, kiedy to w Katedrze Anatomii Zwierząt na  powołanym wówczas  Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej utworzona została Pracownia Histologii i Embriologii. W oparciu o nią w 1973 roku powstał Zakład Histologii i Embriologii w Instytucie Podstawowych Nauk Weterynaryjnych. Po rozpadzie struktury instytutowej Wydziału w 1991 roku, Zakład został przekształcony w samodzielną jednostkę - Katedrę Histologii i Embriologii, która funkcjonuje do chwili obecnej.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry w latach 1973 – 1993 był prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski. Następnie Katedrą kierowała prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, a od 2010 r. kierownictwo przejął  prof. dr hab. Bogdan Lewczuk.

W początkowym okresie działalności Katedra mieściła się w bloku 37 w  Kortowie I, a od 1985 r. w bloku 105 w Kortowie II. Od chwili założenia Katedra dysponowała pracownią histologiczną, a od 1981 r. również pracownią mikroskopii elektronowej. Następnie zostały zorganizowane pracownie: hodowli komórek (1992 r.), izotopowa (1992 r.) oraz HPLC (2009r.). Wszystkie laboratoria były wielokrotnie modernizowane i  wyposażane w coraz nowocześniejszy sprzęt. Katedra dysponuje także pomieszczeniem dla zwierząt umożliwiającym prowadzenie doświadczeń z zastosowaniem programów świetlnych.

Skład osobowy Katedry w całym okresie jej działalności stanowiło trzech lub czterech pracowników naukowo-dydaktycznych i dwóch lub trzech pracowników inżynieryjno-technicznych. W przeciągu istnienia Katedry trzy osoby uzyskały tytuły profesora, dwie stopień doktora habilitowanego oraz  pięć doktora.

Od 1979 roku wiodącym kierunkiem działalność naukowej Katedry są badania morfologii i fizjologii szyszynki ssaków i ptaków. Ponadto prowadzone są badania nad wpływem róznych czynników eksperymantalnych na obraz histologiczny i ultrastrukturę układu pokarmowego pokarmowego oraz badania narządu wzrosku.

Działalność dydaktyczna Katedry związana była  i jest głównie z kształceniem studentów macierzystego Wydziału w zakresie histologii ogólnej i szczegółowej, embriologii i biologii komórki. Poza klasycznymi metodami nauczania tych przedmiotów z użyciem mikroskopów świetlnego i elektronowego, od 2009 roku został wprowadzony system mikroskopii wirtualnej, który znacznie poszerzył możliwości obserwacji i poznawania budowy tkanek i narządów. W Katedrze działa Koło Naukowe Histologów.