Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Badania

Problematyka naukowa skupia się wokół fizjologii i patologii procesów adaptacyjnych i patologii narządów wewnętrznych zwierząt będącej następstwem skutków:

 • skażenia ekosystemów ksenobiotykami,
 • chowu przemysłowego zwierząt,
 • różnej technologii chowu ryb,
 • elektrostymulacji,
 • niekorzystnych czynników środowiskowych.

​Pracownie umożliwiają prowadzenie badań z wykorzystaniem licznych technik, m.in.:

 • molekularnych,
 • genetycznych,
 • analizy behawioru,
 • histologicznych,
 • immunohistochemicznych.

Prowadzone są też badania w zakresie:

 • działalności lekarza weterynarii jako biegłego w postępowaniach procesowych,
 • modelowych regulacji prawnych doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych,
 • harmonizacji prawa UE z obszaru medycyny weterynaryjnej z prawem polskim,
 • dobrostanu zwierząt oraz badania nad patofizjologią i wpływem czynników środowiskowych na organizm zwierząt.

W ramach oferty usługowo-badawczej Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji wykonuje:

 • ekspertyzy procesowe na rzecz organów sądowych, administracji publicznej, towarzystw ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych w zakresie weterynarii sądowej,
 • badania patomorfologiczne narządów wewnętrznych różnych gatunków zwierząt.

Ponad 300 sporządzonych opinii lekarsko-weterynaryjnych i 7 opinii prawnych świadczy o dużym doświadczeniu pracowników w tym rodzaju działalności.

 

Granty UE – Zakład/Zespół Weterynarii Sądowej:

 • 2005-2009: dydaktyczny Jean Moneta pt. „Medycyna weterynaryjna w ustawodawstwie UE”,
 • 2007-2013: „Europejskie Centrum Doskonałości (European Centre of Excellence) Jean Monneta”, powołane, na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady do realizowania programu ustawicznego kształcenia (Life-Long Learning Programme) w latach 2007 – 2013,
 • 2007-2008: „Wpływ rodzaju technologii produkcji rybackiej i jakości środowiska wodnego na wybrane wskaźniki hodowlane i patomorfologiczne karpia konsumpcyjnego (Cyprinus carpio L.)” – w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”,
 • 2010-2013: „Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009” - w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.