Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Badania

Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe” nr DOB-BIO6/19/98/2014.

Celem głównym projektu:

jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Projek realizowany bedzie w latach 2014 -2017. 

 Cele szczegółowe projektu to:

opracowanie systemu opatrunków przeznaczonych do zaopatrywania różnego rodzaju urazów m.in. tamowanie krwotoków, tamowanie masywnych krwotoków, zaopatrywanie ran ssących,

  • przeprowadzenie testów,
  • opracowanie propozycji niezbędnych zmian prawnych umożliwiających stosowanie konkretnego produktu w postaci zestawu opatrunków.

  Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie:

  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Lider Konsorcjum,
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi,
  • Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

 

 

"Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy" nr LIDER/10/0001/L-7/15/NCBR/2016.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest opracowanie implantu oraz metody chirurgicznej do leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Projekt naukowy będzie realizowany w latach 2017-2020.

STRESZCZENIE PROJEKTU:

Uszkodzenie więzadła krzyżowego jest najczęstszą przyczyną kulawizn kończyny miednicznej u ludzi i zwierząt. Ze względu na podobną biomechanikę zerwania więzadła krzyżowego jak również na podobną budowę anatomiczną badania na owcach będą mieć odniesienie do możliwości wykorzystania implantu do przemieszczenia guzowatości u psów. Doświadczenie będzie przeprowadzone na 20 owcach. Po otwarciu stawu kolanowego, będzie uszkadzane więzadło krzyżowe i wykonywany zabieg rekonstrukcji metodą przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej za pomocą implantu własnego autorstwa. Na planowane doświadczenie została uzyskana zgoda lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach w Olsztynie o numerze 05/2015/N. Głównym celem badania jest opracowanie nowoczesnej metody oraz wykonanie tytanowego implantu do doczaszkowego przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej za pomocą dwóch wkrętów. Autor zakłada uzyskanie skróconego czasu rekonwalescencji jak również obniżenie kosztów zabiegu chirurgicznego. Wzór implantu uzyskał patent Urzędu Patentowego. Powyższe doświadczenie będzie klinicznym podtwierdzeniem możliwości wykorzystania tej nowatorskiej techniki u zwierząt towarzyszących a w szczególności u psów. Uzyskując wyniki badania autor przewiduję możliwość używania implantu Polskiej produkcji do przemieszczenia guzowatości, jako rutynowej metody leczenia zerwanego więzadła krzyżowego u psów. Ponieważ już obecnie powszechnie wiadomo, że techniki związane z przecięciem guzowatości kości piszczelowej dają najmniej powikłań pooperacyjnych oraz w najmniejszym stopniu przyczyniają się do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.  

 

Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są ze studentami IV, V i VI roku. Obejmują anestezjologię, chirurgię ogólną i operacyjną, ortopedię i rentgenologię. Ponadto w ramach chirurgii omawiane są wybrane zagadnienia z okulistyki weterynaryjnej. Wykłady wzbogacane są techniką wizyjną, obrazującą interesujące zabiegi i nowe techniki operacyjne zarejestrowane na taśmach wideo i na płytach CD własnych i pozyskanych z innych ośrodków. Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o przypadki kliniczne. Dyżury kliniczne studentów odbywają się w Klinice Chirurgii i Poliklinice. W procesie dydaktycznym wprowadzane są nowoczesne wizyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne: artroskopia, laparoskopia, laseroterapia oraz nowe metody zespalania tkanek z zastosowaniem staplerów. Obecnie obowiązuje nowy program nauczania gatunkowego, obejmujący w ramach chirurgii wykłady i ćwiczenia na III roku studiów Chirurgię ogólną i anestezjologię oraz Diagnostykę obrazową, na IV roku Choroby zwierząt gospodarskich i Choroby Koni, na V roku Choroby psów i kotów oraz w X i XI semestrze staże kliniczne dotyczące poszczególnych gatunków zwierząt.
Pracownicy Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką od początku istnienia Wydziału, przez wiele lat uczestniczyli w organizowaniu i prowadzeniu wszystkich wakacyjnych praktyk studentów. Obecnie organizują wakacyjne praktyki kliniczne.Działalność naukowo-badawcza


Badania prowadzone w pierwszych latach istnienia Katedry Chirurgii dotyczyły prac poznawczych i utylitarnych z zakresu anestezjologii weterynaryjnej, rentgenologicznych badań przewodu pokarmowego, rozwoju kostnego i terapii złamań kostnych małych zwierząt. W następnych latach obejmowały opracowanie metod profilaktycznego i terapeutycznego postępowania w schorzeniach racic i palców bydła i owiec oraz zastosowania ich w praktyce weterynaryjnej w dużych stadach zwierząt. W latach późniejszych prowadzono badania eksperymentalne dotyczące dróg wyprowadzających wątroby i trzustki, a ich cechą wspólną było poszukiwanie pożądanego efektu, poprawiającego i usprawniającego pasaż żółci i soku trzustkowego. Umożliwiły one opracowanie dwóch własnych metod kaniulacji przewodu trzustkowego. Prowadzono badania i wprowadzono do praktyki klinicznej nowoczesne metody mechanicznego zespalania tkanek. Opracowano nowe metody leczenia układu kostno-stawowego z zastosowaniem plastyki więzadłowej oraz leczenia złamań kości długich z zastosowaniem stabilizacji zewnętrznej. 
W ostatnich latach wdrożono do badań naukowych i znacznie rozwinięto endoskopowe techniki diagnostyki i terapii u małych zwierząt oraz wprowadzono je do praktyki klinicznej. Problematyka artroskopowa i laparoskopowa wpisuje się w najnowsze kierunki badań współczesnej ortopedii i chirurgii weterynaryjnej. Badania i opracowanie metody przeszczepiania autologicznych i allogenicznych implantów chrzęstno-kostnych z zastosowaniem techniki mozaikoplastyki również stanowią najnowocześniejszy kierunek leczenia schorzeń chrząstki stawowej. Obecnie prowadzone są badania nad wpływem biostymalacji laserowej na kodowanie chemiczne motoneuronów rdzenia kręgowego..

 

Badania MRI

 

Nowym kierunkiem badawczym realizowanym od roku 2010 jest diagnostyka i leczenie zmian chorobowych centralnego układu nerwowego przy wykorzystaniu niskopolowego aparatu rezonansu magnetyczngo w psów i kotów.