Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Ogłoszenia

23.12.2019 | Pytania na egzamin dla VI roku

Choroby psów i kotów – zagadnienia chirurgiczne

 1. Zabiegi operacyjne w obrębie podniebienia twardego i miękkiego u zwierząt
 2. Operacje ślinianek u zwierząt
 3. Zabiegi operacyjne na terenie żołądka u zwierząt
 4. Zabiegi operacyjne odźwiernika
 5. Skręt żołądka, patomechanizm i rodzaje gastropeksji
 6. Chirurgia jelit cienkich, metody szycia jelit
 7. Ciała obce na terenia przewodu pokarmowego
 8. Zabiegi operacyjne jelit grubych, wskazania i technika zabiegowe
 9. Chirurgia prostnicy, wskazania, techniki operacyjne
 10. Przepukliny pachwinowe u zwierząt, i ich zaopatrzenie chirurgiczne
 11. Przepuklina kroczowa, rodzaje i jej zaopatrzenie chirurgiczne
 12. Techniki operacyjne przewody słuchowego zewnętrznego, wskazania, opis technik
 13. Osteotomia puszki bębenkowej- techniki operacyjne, wskazania, krwiak ucha
 14. Częściowa i całkowita nefrektomia, nefrotomia
 15. Pyelolithotomia, nefrektomia
 16. Uretrotomia, pyelolithotomia, nefrektomia
 17. Cystotomia, wskazania i technika operacyjna
 18. Uretrostomia, wskazania i technika operacyjna
 19. Orchiektomia u psów i kotów
 20. Ektopia moczowodów, rodzaje, leczenie, Cystografia, uretrografia, waginouretrografia
 21. Nietrzymanie moczu u zwierząt i sposoby leczenia chirurgicznego
 22. Syndrom ras krótkoczaszkowych, jednostki chorobowe i omówić wybrane schorzenie i interwencje zabiegowe
 23. Porażenie krtani u koni i psów, diagnostyka i leczenie chirurgiczne.
 24. Stany chorobowe krtani i tchawicy, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 25. Stany chorobowe tchawicy, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 26. Omówić zmiany chorobowe jamy nosowej i zatok, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 27. Torakotomia, wskazania, procedura anestezjologiczna i chirurgiczna
 28. Lobektomia płuc, wskazania i techniki operacyjne
 29. Przepuklina przeponowa, diagnostyka i leczenie
 30. Odma opłucnowa, rodzaje, diagnostyka, leczenie chirurgiczne
 31. Przepuklina rozworu przełyku i otrzewnowo-osierdziowa przepuklina przeponowa, diagnostyka i leczenie.
 32. Wymienić zmiany chorobowe powiek u zwierząt i sposoby ich leczenia
 33. Omówić szczegółowo wady powiek u zwierząt oraz ich leczenie chirurgiczne
 34. Jaskra u zwierząt, patomechanizm, leczenie chirurgiczne
 35. Zmiany chorobowe rogówki, i sposoby ich leczenia chirurgicznego.
 36. Metody osteosyntezy u psów i kotów
 37. Typy złamań kości u psów i kotów. Przyczyny. Sposoby doraźnego zaopatrywania
 38. Złamania miednicy u psów i kotów. Leczenie chirurgiczne
 39. Chirurgia trzustki, wskazania, technika operacyjna u psów i kotów
 40. Chirurgia wątroby i pęcherzyka żółciowego
 41. Chirurgia układu chłonnego, wskazania. Techniki biopsyjne
 42. Chirurgia tarczyc i przytarczyc, wskazania, technika operacyjna
 43. Artroskopia u psów. Wskazania do diagnostyki i chirurgii artroskopowe z uwzględnieniem poszczególnych stawów i jednostek chorobowych
 44. Dysplazja stawów biodrowych psów i kotów. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 45. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego zwierząt. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 46. Choroba Legg Calve Parthesa psów. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 47. Zerwanie więzadeł krzyżowych u psów i kotów. Przyczyny oraz leczenie
 48. Zwichniecie rzepki u psów i kotów. Diagnostyka i leczenie
 49. Zwichnięcie stawu biodrowego zwierząt. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenia chirurgiczne
 50. Złożone, wieloodłamowe złamanie panewki stawu biodrowego psów i kotów. Złożone, wieloodłamowe złamanie głowy i szyjki kości udowej zwierząt. Diagnostyka i leczenie operacyjne
 51. Dyspalzja stawów łokciowych u psów. Przyczyny oraz badania radiologiczne i artroskopowe dysplazji.
 52. Dyspalzja stawów łokciowych u psów, leczenie chirurgiczne
 53. Asynchroniczny wzrost kości przedramienia u psów. Przyczyny i leczenie chirurgiczne
 54. OCD stawu barkowego. Przyczyny, rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne.
 55. Leczenie złamań otwartych i zakażonych kości długich u psów i kotów
 56. Złamania kości, diagnostyka, klasyfikacja
 57. Klasyfikacja złamań przynasadowych wg Salter-Harrisa?
 58. Klasyfikacja otwartych złamań
 59. Ocena pacjenta ze złamaniem według skali mechanicznej, biologicznej i klinicznej
 60. Testy ortopedyczne w kierunku diagnostyki zerwanego więzadła krzyżowego przedniego
 61. Testy ortopedyczne w kierunku diagnostyki dysplazji stawów biodrowych?
 62. Rodzaje wkrętów kostnych używanych w leczeniu złamań u psów i kotów?
 63. Rodzaje płyt kostnych stosowanych u psów i kotów
 64.  Techniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z uwzględnieniem technik zewnątrztorebkowych oraz technik związanych z osteotomią kości piszczelowej
 65. Gwóźdź doszpikowy jako metoda stabilizacji złamań u psów i kotów
 66. Artroplastyka resekcyjna stawu biodrowego u psów i kotów?
 67. Choroba Legg-Calve-Perthesa, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 68. Dysplazja stawu łokciowego u psów, diagnostyka i metody operacyjnego leczenia
 69. Dysplazja stawu biodrowego diagnostyka i metody leczenia operacyjnego
 70. OCD stawu barkowego, diagnostyka i metody leczenia u psów

Choroby koni – zagadnienia chirurgiczne

 1. Metody kastracji u koni
 2. Laparotomia u koni, wskazania i technika operacyjna.
 3. Przemieszczenie i skręt okrężnicy u koni, przyczyny, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 4. Niedrożność i skręt jelit cienkich u koni, przyczyny diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 5. Powikłania pokastracyjne u koni oraz sposoby ich leczenia
 6. Wnętrostwo u koni, diagnostyka i leczenie
 7. Pierwsza pomoc w urazach i obrażeniach mnogich u koni. Doraźne unieruchomienie kończyn u koni
 8. Podstawy osteosyntezy stabilnej w leczeniu złamań kości długich u koni. Metody leczenia
 9. Wrodzone  i nabyte przykurcze ścięgien u źrebiąt. Przyczyny i leczenie chirurgiczne
 10. Przecięcie więzadła pierścieniowego, wskazania i technika operacyjna
 11. Zwichnięcie rzepki u koni. Sposoby leczenia operacyjnego
 12. Leczenie chirurgiczne złamań kości rysikowej u koni
 13. Przepukliny i ich leczenie u koni
 14. Złamanie kości kopytowej i trzeszczek pęcinowych u źrebiąt i młodych koni. Przyczyny, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 15. Cystotomia, wskazania i technika operacyjna
 16. Martwica chrzęstno-kostna u młodych koni, przyczyny, lokalizacja zmian, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 17. Znieczulenie miejscowe głowy koni
 18. Znieczulenia regionalne (okołonerwowe) kończyn i stawów u koni
 19. Znieczulenie infuzyjne i inhalacyjne koni
 20. Środki farmaceutyczne do znieczulenie dożylnego stosowane u koni
 21. Środki farmaceutyczne do premedytacji stosowane u koni
 22. Środki sedacyjne i infuzyjne stosowane u koni
 23. Artroskopia u koni, omówić technikę zabiegową i wskazania
 24. Wady zgryzu, rozszczep podniebienia u źrebiąt. Przyczyny, rozpoznanie oraz leczenie
 25. Przepukliny pępkowa, mosznowa i pachwinowa u źrebiąt. Przyczyny, rozpoznawanie oraz leczenie operacyjne
 26. Diagnostyka i chirurgiczne leczenie nieprawidłowości osi kończyn u źrebiąt. Przecięcie okostnej i jej odwarstwienie. Zahamowanie wzrostu chrząstki nasadowej
 27. Artrodeza u koni, wskazania i technika operacyjna
 28. Klasyfikacja stanu fizycznego konia według ASA.
 29. Podać model praktycznego znieczulenia konia do zabiegu kastracji.
 30. Badania dodatkowe u koni wykonywane w zależności od stopnia ASA
 31. Gazometria krwi tętniczej, zakresy średniego ciśnienia tętniczego krwi u koni
 32. Pulsoksymetria, kapnografia w anestezjologii koni
 33. Cele premedytacji i kategorie środków stosowanych w przed znieczuleniu koni
 34. Narkotyczne leki przeciwbólowe i alfa-2 agoniści w chirurgii koni
 35. Omówić znieczulenie nasiękowe, donerwowe i okołonerwowe, podpajęczynówkowe, sposoby znieczulania, środki farmakologiczne stosowane u koni
 36. Omówić środki miejscowo znieczulające stosowane w diagnostyce ortopedycznej koni
 37. Omówić środki farmaceutyczne do znieczulenia inhalacyjnego u koni
 38. Omówić środki farmaceutyczne do znieczulenia infuzyjnego u koni
 39. Rany i ich leczenie z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej koni
 40. Materiały opatrunkowe stosowane w chirurgii koni
 41. Techniki szycia tkanek i szwy stosowane w chirurgii koni
 42. Środki farmaceutyczne do premedytacji stosowane u koni
 43. Materiały szewne, nominały, wskazania do stosowania u koni
 44. Znieczulenie miejscowe głowy koni

 

Chirurgia zwierząt gospodarskich– zagadnienia chirurgiczne

 1. Metody kastracji u świń
 2. Metody kastracja buhajów i innych przeżuwaczy
 3. Amputacja palca u przeżuwaczy. Techniki operacyjne.
 4. Wycięcie ścięgien mięśni zginacza głębokiego i powierzchownego palców i ich pochewek ścięgnowych. Wskazania i technika operacyjna u przeżuwaczy
 5. Deformacje, przerost i korekcja racic.
 6. Kąpiele lecznicze racic, wskazania i stosowane środki farmaceutyczne
 7. Przykurcz ścięgien zginaczy u bydła. Przyczyny i leczenie chirurgiczne
 8. Niedowład spastyczny u bydła. Przyczyny, rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne
 9. Leczenie złamań kości długich u przeżuwaczy
 10. Wypadniecie napletka u buhajów i samców małych przeżuwaczy. Przyczyny i leczenie chirurgiczne
 11. Kamica moczowa i uretrotomia u przeżuwaczy
 12. Rumenotomia. Metody operacyjne
 13. Tymczasowa przetoka żwacza, wskazania i technika operacyjna
 14. Lewostronne przemieszczenie trawieńca, metody i techniki leczenia chirurgicznego
 15. Zmiany chorobowe trawieńca oraz metody ich leczenia operacyjnego
 16. Zmiany chorobowe odbytu i prostnicy u przeżuwaczy. Sposoby leczenia chirurgicznego
 17. Zmiany chorobowe przedżołądków i chirurgiczne sposoby ich leczenia.
 18. Zmiany chorobowe racic u przeżuwaczy, wymienić i przedstawić trzy jednostki chorobowe z wymienionych (etiopatogeneza, leczenie chirurgiczne)
 19. Przemieszczenie i skręt trawieńca, diagnostyka i techniki operacyjnego leczenia
 20. Środki farmaceutyczne do premedytacji stosowane u przeżuwaczy i świń
 21. Sedacja i znieczulenie infuzyjne u świń
 22. Środki sedacyjne i infuzyjne stosowane u przeżuwaczy
 23. Cele premedytacji i kategorie środków stosowanych w przed znieczuleniu u zwierząt gospodarskich
 24. Omówić znieczulenie nasiękowe, donerwowe i okołonerwowe, podpajęczynówkowe, sposoby znieczulania, środki farmakologiczne stosowane u zwierząt gospodarskich
 25. Rany i ich leczenie z uwzględnieniem różnic  gatunkowych zwierząt gospodarskich
 26. Materiały opatrunkowe stosowane w chirurgii przeżuwaczy
 27. Techniki szycia tkanek i szwy stosowane w chirurgii zwierząt gospodarskich
 28. Materiały szewne, nominały, wskazania do stosowania u zwierząt gospodarskich
 29. Znieczulenie miejscowe głowy u przeżuwaczy
 30.  Wnętrostwo i obojnactwo w świń – techniki operacyjnego leczenia
 31. Chirurgiczne leczenie przepuklin u trzody chlewnej
 32. Laparotomia u trzody chlewnej, wskazania, techniki operacyjne.
 33.  Leczenie chirurgiczne wypadnięcia prostnicy u świń
 34. Chirurgiczne usuwanie zawiązków rogowych i rogów u dużych i małych przeżuwaczy
 35. Zatkanie przełyku i chirurgia przełyku przeżuwaczy
 36. Tracheostomia u przeżuwaczy, wskazania i technika zabiegowa
 37. Wskazania i technika wykonania lewostronnej i prawostronnej laparotomii u przeżuwaczy
 38. Rozszerzenie i przemieszczenie jelita ślepego oraz wgłobienie jelita u przeżuwaczy, rozpoznanie i leczenie chirurgiczne
 39. Przepuklina pępkowa i otorbiony ropień pępkowy u zwierząt gospodarskich –techniki leczenia  operacyjnego
 40. Zarośniecie odbytu u trzody chlewnej- diagnostyka i leczenie chirurgiczne