Katedra Farmakologii i Toksykologii

Ogłoszenia

05.10.2017 | Regulamin ćwiczeń z przedmiotów farmakologia weterynaryjna i farmacja

 1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z tabelą „Godziny ćwiczeń z farmakologii i farmacji” i trwają 2 godz. lekcyjne.
 2. Do ćwiczeń obowiązuje przygotowanie teoretyczne z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta do zajęć.
 3. Ocena przygotowania teoretycznego do ćwiczeń może wpływać na ocenę semestralną.
 4. Dopuszczalna jest nieobecność na maksymalnie:
 • trzech ćwiczeniach z farmakologii / semestr,
 • dwóch ćwiczeniach z farmacji.
 1. Każde ćwiczenia, na których student był nieobecny wymagają samodzielnego opanowania materiału przerabianego na tych ćwiczeniach i jego zaliczenia. Powinno to nastąpić w ciągu 5-ciu dni od nieobecności (a w przypadku osób posiadających usprawiedliwienie lekarskie w ciągu 3 dni od zakończenia zwolnienia z zajęć dydaktycznych); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego te ćwiczenia, a w przypadku jego nieobecności do innego nauczyciela akademickiego.
 2. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO KOLOKWIUM JEST ZALICZENIE WSZYSTKICH NIEOBECNOŚCI NA ĆWICZENIACH.
 3. W toku zajęć przewidziane są:
 • w przypadku farmakologii: 3 kolokwia/semestr w formie pisemnej,
 • w przypadku farmacji: 3 sprawdziany oraz kolokwium końcowe w formie pisemnej.
 1. Na kolokwia obowiązuje materiał:
 • w przypadku farmakologii: podany w planie zajęć przy poszczególnych kolokwiach, a więc treści przerabiane na wykładach, ćwiczeniach oraz odpowiednie dane podręcznikowe,
 • w przypadku farmacji: całość materiału dotyczącego przedmiotu, a więc treści przerabiane na wykładach, ćwiczeniach oraz odpowiednie dane podręcznikowe.
 1. Na sprawdziany obowiązuje zakres materiału wskazany przez prowadzącego zajęcia.
 2. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
 • obecność na zajęciach (dopuszczalny zakres absencji podano w punkcie 4),
 • uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów odbywających się w toku zajęć.
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (dotyczy to wszystkich terminów) jest równoznaczna z oceną niedostateczną; przez „nieusprawiedliwioną nieobecność” rozumie się sytuację, kiedy osoba nieobecna na kolokwium nie posiada na dzień, w którym miało ono miejsce, zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia od opiekuna roku, Dziekana, bądź Prodziekana.
 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, w pierwszym dniu zajęć szkolnych przypadającym po ostatnim dniu zwolnienia z zajęć dydaktycznych, należy zgłosić się do prowadzącego W CELU ZALICZANIA kolokwium. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wyznaczyć inny termin zdawania kolokwium.
 3. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia kolokwium w I terminie, przystępują do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego. Wyniki kolokwium oraz informacje na temat terminu i miejsca poprawy są podawane przynajmniej na 5 dni przed kolokwium poprawkowym.
 4.  W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego, III termin kolokwium ma miejsce na końcu semestru; czas i miejsce tego kolokwium zostają podane przynajmniej z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem. Kolokwium to ma formę pisemną i jest sprawdzane niezależnie przez trzech nauczycieli akademickich. Żeby zaliczyć kolokwium konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej przynajmniej u dwóch sprawdzających. Uwaga! III termin jest przeprowadzany W TRYBIE KOMISYJNYM (tj. z udziałem Prodziekana ds. studiów, opiekuna roku i przewodniczącego RWSS WMW) TYLKO NA WNIOSEK STUDENTA. Kolokwium w trybie komisyjnym NIE JEST DODATKOWYM (tj. czwartym) terminem, lecz jedną z dwóch opcji, w jakich może być przeprowadzany III termin.
 5. Termin kolokwiów poprawkowych jest ustalany (w oparciu o plan zajęć) w taki sposób, aby nie kolidował z innymi zajęciami. W przypadku, gdyby dochodziło do sytuacji nakładania się kolokwium poprawkowego z zajęciami (nie ujawnionymi w planie zajęć), starosta roku powinien zgłosić to prowadzącemu, a ten wyznaczy inny termin kolokwium.
 6. Ocena końcowa z ćwiczeń z farmakologii wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z kolokwiów (wliczając w to oceny niedostateczne) oraz seminariów:

≤ 3,25 ocena dostateczna (3)

3,26 – 3,75 ocena dostateczna plus (3+)

3,76 – 4,25 ocena dobra (4)

4,26 – 4,75 ocena dobra plus (4+)

4,76 ≤ ocena bardzo dobra (5)

 1. W przypadku farmacji wystawianie oceny końcowej nie polega na prostym obliczeniu średniej z ocen zgromadzonych w toku zajęć, gdyż trudność kolokwium końcowego jest nieporównanie wyższa w stosunku do sprawdzianów mających miejsce w czasie ćwiczeń. Stąd też wartość oceny z końcowego kolokwium jest wzmacniana 3-krotnie w stosunku do średniej uzyskanej ze sprawdzianów.

18.03.2015 | Regulamin obowiązujący studentów I Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotu: OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z planem zajęć i trwają 1 godzinę lekcyjną.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3. Studenci zobowiązani są przychodzić na ćwiczenia w ubraniu ochronnym (fartuch).

4. Samowolna zmiana grup jest niedopuszczalna.

5. Studenci zobowiązani są do przygotowywania prezentacji multimedialnej z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń, która stanowi podstawę do szerszej dyskusji na forum grupy; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta do zajęć.

6. Ocena przygotowywanej i wygłoszonej prezentacji multimedialnej wpływa na ocenę końcową.

7. Nieobecność na ćwiczeniach student powinien usprawiedliwić i zaliczyć teoretycznie do następnego ćwiczenia (a w przypadku osób posiadających usprawiedliwienie lekarskie w ciągu 3 dni od zakończenia zwolnienia z zajęć dydaktycznych); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego te ćwiczenia, a w przypadku jego nieobecności do innego nauczyciela akademickiego.

8. Niedotrzymanie tych terminów powoduje niezaliczenie ćwiczenia.

9. Dopuszczalne jest niezaliczenie 2 ćwiczeń w tracie realizacji przedmiotu.

10. Ze wszelkimi zaległościami należy zgłaszać się wyłącznie w godzinach konsultacji, które ustalane są na początku semestru.

11. Ocena końcowa z przedmiotu Ochrona środowiska wystawiana jest na podstawie pisemnego zaliczenia przedmiotu, które obejmuje zagadnienia zarówno ćwiczeniowe jak i wykładowe; na ocenę końcową wpływają również oceny z prezentacji.

18.03.2015 | Regulamin obowiązujący studentów IV Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotu: TOKSYKOLOGIA WETERYNARYJNA

1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z planem zajęć i trwają 3 godziny lekcyjne.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3. Studenci zobowiązani są przychodzić na ćwiczenia w ubraniu ochronnym (biały fartuch).

4. Studenci muszą przestrzegać przepisy BHP obowiązujące w pracowni toksykologicznej (omawiane na ćwiczeniu nr 1).

5. Miejsce pracy studenta jest stałe.

6. Student jest odpowiedzialny materialnie za szkody powstałe z jego winy.

7. Samowolna zmiana grup jest niedopuszczalna.

8. Studenci zobowiązani są przygotowywać się teoretycznie do każdego ćwiczenia z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta do zajęć.

9. Ocena przygotowania teoretycznego do ćwiczeń może wpływać na ocenę końcową.

10. Ocenę niedostateczną otrzymaną na ćwiczeniach student powinien poprawić do następnego ćwiczenia. Ponowne otrzymanie oceny niedostatecznej powoduje niezaliczenie ćwiczenia.

11. Nieobecność na ćwiczeniach student powinien usprawiedliwić i zaliczyć teoretycznie do następnego ćwiczenia (a w przypadku osób posiadających usprawiedliwienie lekarskie w ciągu 3 dni od zakończenia zwolnienia z zajęć dydaktycznych); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego te ćwiczenia, a w przypadku jego nieobecności do innego nauczyciela akademickiego.

12. Niedotrzymanie tych terminów powoduje niezaliczenie ćwiczenia.

13. Dopuszczalne jest niezaliczenie 2 ćwiczeń w tracie realizacji przedmiotu.

14. Ze wszelkimi zaległościami należy zgłaszać się wyłącznie w godzinach konsultacji, które ustalane są na początku semestru.

15. W toku zajęć przewidziane są 2 kolokwia.

16. Do kolokwium obowiązuje materiał przerobiony na ćwiczeniach i uzupełniony o wiadomości podane na wykładach, dotyczące treści ćwiczeń.

17. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (dotyczy to wszystkich terminów) jest równoznaczna z oceną niedostateczną; przez „nieusprawiedliwioną nieobecność” rozumie się sytuację, kiedy osoba nieobecna na kolokwium nie posiada na dzień, w którym miało ono miejsce, zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia od opiekuna roku, Prodziekana bądź Dziekana.

18. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych przypadających po ostatnim dniu zwolnienia, należy zgłosić się do prowadzącego w celu zaliczenia kolokwium.

19. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia kolokwium w I terminie, przystępują do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego (w ciągu 10 dni roboczych od I terminu).

20. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego, III termin kolokwium ma miejsce na końcu semestru; czas i miejsce tego kolokwium zostają podane przynajmniej z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem. Kolokwium to ma formę ustną i jest przeprowadzane przez co najmniej 2 prowadzących.

21. Terminy kolokwiów poprawkowych są ustalane ze studentami w oparciu o plan zajęć, w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi zajęciami.

22. Ocena końcowa z ćwiczeń z Toksykologii weterynaryjnej wystawiana jest na podstawie ocen z kolokwiów, ocen cząstkowych otrzymanych na poszczególnych zajęciach oraz aktywności studenta w trakcie pracy laboratoryjnej.

23. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną z ocen zgromadzonych w toku zajęć, gdyż trudność kolokwiów jest nieporównanie wyższa w stosunku do sprawdzianów mających miejsce w czasie ćwiczeń.

24. Warunkiem dopuszczenia do zdawania egzaminu końcowego w terminie „zerowym” jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie ich z oceną końcową co najmniej „dobrą plus (4+)”.