Katedra Farmakologii i Toksykologii

Ogłoszenia

05.10.2017 | Regulamin zajęć dydaktycznych z przedmiotów farmakologia weterynaryjna i farmacja

1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z tabelą „Godziny ćwiczeń z farmakologii i farmacji” i trwają 2 godz. lekcyjne.

2. Do ćwiczeń obowiązuje przygotowanie teoretyczne z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta do zajęć.

3. Ocena przygotowania teoretycznego do ćwiczeń może wpływać na ocenę semestralną.

4. Dopuszczalna jest nieobecność na maksymalnie:
     • trzech ćwiczeniach z farmakologii weterynaryjnej/semestr,

     • dwóch ćwiczeniach z farmacji.

5. Każde ćwiczenia, na których student był nieobecny wymagają samodzielnego opanowania materiału przerabianego na tych ćwiczeniach i jego zaliczenia. Powinno to nastąpić w ciągu 5-ciu dni od nieobecności (a w przypadku osób posiadających usprawiedliwienie lekarskie w ciągu 3 dni od zakończenia zwolnienia z zajęć dydaktycznych); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego te ćwiczenia, a w przypadku jego nieobecności do innego nauczyciela akademickiego.

6. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO KOLOKWIUM JEST ZALICZENIE WSZYSTKICH NIEOBECNOŚCI NA ĆWICZENIACH.

7. W toku zajęć przewidziane są:
     •  w przypadku farmakologii weterynaryjnej: 3 kolokwia/semestr w formie pisemnej,

     • w przypadku farmacji: 3 sprawdziany oraz kolokwium końcowe w formie pisemnej.

8. Na kolokwia obowiązuje materiał:
    •  w przypadku farmakologii: podany w planie zajęć przy poszczególnych kolokwiach, a więc treści przerabiane na wykładach, ćwiczeniach oraz odpowiednie dane podręcznikowe,

     •  w przypadku farmacji: całość materiału dotyczącego przedmiotu, a więc treści przerabiane na wykładach, ćwiczeniach oraz odpowiednie dane podręcznikowe.

9. Na sprawdziany obowiązuje zakres materiału wskazany przez prowadzącego zajęcia.

10. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
     •  obecność na zajęciach (dopuszczalny zakres absencji podano w punkcie 4),

     •  uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów odbywających się w toku zajęć.

11.Ocena z kolokwium/sprawdzianu wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z poszczególnych pytań. Zaokrąglenie oceny odbywa się w oparciu o przedziały wartości przedstawione w punkcie 17.

12. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (dotyczy to wszystkich terminów) jest równoznaczna z oceną niedostateczną; przez „nieusprawiedliwioną nieobecność” rozumie się sytuację, kiedy osoba nieobecna na kolokwium nie posiada na dzień, w którym miało ono miejsce, zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia od opiekuna roku, Dziekana, bądź Prodziekana.

13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, w pierwszym dniu zajęć szkolnych przypadającym po ostatnim dniu zwolnienia z zajęć dydaktycznych, należy zgłosić się do prowadzącego W CELU ZALICZANIA kolokwium. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wyznaczyć inny termin zdawania kolokwium.

14. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia kolokwium w I terminie, przystępują do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego. Wyniki kolokwium oraz informacje na temat terminu i miejsca poprawy są podawane przynajmniej na 5 dni przed kolokwium poprawkowym.

15. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego, III termin kolokwium ma miejsce na końcu semestru; czas i miejsce tego kolokwium zostają podane przynajmniej z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem. Kolokwium to ma formę pisemną i jest sprawdzane niezależnie przez trzech nauczycieli akademickich. Żeby zaliczyć kolokwium konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej przynajmniej u dwóch sprawdzających. Uwaga! III termin jest przeprowadzany W TRYBIE KOMISYJNYM (tj. z udziałem Prodziekana ds. studiów, opiekuna roku i przewodniczącego RWSS WMW) WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK STUDENTA.

16. Termin kolokwiów poprawkowych jest ustalany (w oparciu o plan zajęć) w taki sposób, aby nie kolidował z innymi zajęciami. W przypadku, gdyby dochodziło do sytuacji nakładania się kolokwium poprawkowego z zajęciami (nie ujawnionymi w planie zajęć), starosta roku powinien zgłosić to prowadzącemu, a ten wyznaczy inny termin kolokwium.

17. Zasady wystawiania oceny końcowej z ćwiczeń z farmakologii weterynaryjnej. Warunkiem otrzymania semestralnego zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów odbywających się w toku zajęć. W przypadku zaliczenia kolokwiów, ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych z kolokwiów (wliczając w to oceny niedostateczne). Zaokrąglenie oceny odbywa się w oparciu o następujące przedziały wartości: średnia ≥ 4,76: bardzo dobry (5,0); średnia w przedziale 4,26 – 4,75: dobry plus (4,5); średnia w przedziale: 3,76 – 4,25: dobry (4,0);  średnia w przedziale 3,26 – 3,75: dostateczny plus (3,5); średnia ≤ 3,25: ocena dostateczna (3,0). Niezaliczenie któregokolwiek z kolokwiów jest równoznaczne z uzyskaniem niedostatecznej końcowej oceny semestralnej z przedmiotu.

18. Zasady zaliczenia egzaminu z farmakologii weterynaryjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z farmakologii weterynaryjnej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z otrzymanych pytań egzaminacyjnych. Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z poszczególnych pytań. Zaokrąglenie oceny odbywa się w oparciu o przedziały wartości przedstawione w punkcie 17. Student może dwukrotnie przystępować do poprawy egzaminu.

19. Zasady wystawianie oceny końcowej z farmacji. W semestrze odbywają się 3 sprawdziany i 1 kolokwium w formie pisemnej. Ocena ze sprawdzianów i kolokwium wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z poszczególnych pytań. Zaokrąglenie oceny odbywa się w oparciu o przedziały wartości opisane w punkcie 17. Warunkiem otrzymania zaliczenia końcowego z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium oraz wszystkich sprawdzianów odbywających się w toku zajęć. W przypadku zaliczenia kolokwium oraz wszystkich sprawdzianów, ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium (wliczając w to oceny niedostateczne) i sprawdzianów, przy czym wartość oceny z końcowego kolokwium jest wzmacniana 3-krotnie w stosunku do średniej uzyskanej ze sprawdzianów. Zaokrąglenie oceny odbywa się w oparciu o przedziały wartości przedstawione w punkcie 17.

Uwaga: W przypadku odgórnego zawieszenia realizacji zajęć w trybie stacjonarnym i konieczności nauczania zdalnego, deklarowane w sylabusie metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się mogą ulec zmianie w sposób adekwatny do sytuacji.

18.03.2015 | R E G U L A M I N obowiązujący studentów I Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczestniczących w zajęciach z przedmiotu: OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z planem zajęć i trwają 1 godzinę lekcyjną.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3. Samowolna zmiana grup jest niedopuszczalna.

4. Studenci zobowiązani są do przygotowywania prezentacji multimedialnej z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń, która stanowi podstawę do szerszej dyskusji na forum grupy; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta przedstawiającego dane zagadnienie.

5. Podczas prezentacji multimedialnej ocenie podlega treść prezentacji jak i forma prezentacji.  

6. Ocena przygotowywanej i wygłoszonej prezentacji multimedialnej wpływa na ocenę końcową.

7. Nieobecność na ćwiczeniach student powinien usprawiedliwić i zaliczyć teoretycznie materiał przerobiony na tych zajęciach do następnego ćwiczenia (a w przypadku osób posiadających usprawiedliwienie w ciągu 3 dni od jego zakończenia); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego nauczyciela akademickiego.

8. Ze wszelkimi zaległościami należy zgłaszać się wyłącznie w godzinach konsultacji, które ustalane są na początku semestru.

9. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na maksymalnie dwóch ćwiczeniach)

- opracowanie i przedstawienie na ćwiczeniach co najmniej jednego zagadnienia z wybranych tematów dotyczących ochrony środowiska

10. Ocena końcowa z ochrona środowiska wystawiana jest na podstawie pisemnego zaliczenia (kolokwium w formie testu końcowego), które obejmuje zagadnienia zarówno ćwiczeniowe jak i wykładowe; na ocenę końcową wpływają również oceny otrzymane z prezentacji multimedialnych.

11. Zasady zaliczenia końcowego z ochrony środowiska. Aby zaliczyć kolokwium, należy uzyskać nie mniej niż 65% możliwych do otrzymania punktów. Stopniowanie ocen opiera się o progi punktowe opisane w wydziałowej procedurze "Zasady oceniania studentów". Student może dwukrotnie przystępować do poprawy kolokwium.

Uwaga: W przypadku odgórnego zawieszenia realizacji zajęć w trybie stacjonarnym i konieczności nauczania zdalnego, deklarowane w sylabusie metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się mogą ulec zmianie w sposób adekwatny do sytuacji.

18.03.2015 | R E G U L A M I N obowiązujący studentów IV Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczestniczących w ćwiczeniach z przedmiotu: TOKSYKOLOGIA

1. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z planem zajęć i trwają 3 godziny lekcyjne.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3. Studenci zobowiązani są przychodzić na ćwiczenia w ubraniu ochronnym (biały fartuch).

4. Studenci muszą przestrzegać przepisy BHP obowiązujące w pracowni toksykologicznej (omawiane na ćwiczeniu nr 1).

5. Miejsce pracy studenta jest stałe.

6. Student jest odpowiedzialny materialnie za szkody powstałe z jego winy.

7. Samowolna zmiana grup jest niedopuszczalna.

8. Studenci zobowiązani są przygotowywać się teoretycznie do każdego ćwiczenia z materiału adekwatnego do tematu ćwiczeń; prowadzący może weryfikować stan przygotowania studenta do zajęć np. w formie sprawdzianu.

9. Nieobecność na ćwiczeniach student powinien usprawiedliwić i zaliczyć teoretycznie materiał przerabiany na tych zajęciach do następnego ćwiczenia (a w przypadku osób posiadających zwolnienie lekarskie w ciągu 3 dni od jego zakończenia); w celu zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach należy zgłosić się do prowadzącego ćwiczenia, a w przypadku jego nieobecności do innego nauczyciela akademickiego.

10. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich nieobecności na ćwiczeniach.

11. Ze wszelkimi zaległościami należy zgłaszać się wyłącznie w godzinach konsultacji, które ustalane są na początku semestru.

12. W toku zajęć przewidziane są 2 kolokwia w formie ustnej.

13. Do kolokwium obowiązuje materiał przerobiony na ćwiczeniach i uzupełniony o wiadomości podane na wykładach, dotyczące treści ćwiczeń.

14. Ocena z kolokwium/sprawdzianu wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z poszczególnych pytań. Student  może  dwukrotnie przystępować  do  poprawy  kolokwium. 

15. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (dotyczy to wszystkich terminów) jest równoznaczna z oceną niedostateczną; przez „nieusprawiedliwioną nieobecność” rozumie się sytuację, kiedy osoba nieobecna na kolokwium nie posiada na dzień, w którym miało ono miejsce, zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia od opiekuna roku, Prodziekana bądź Dziekana.

16. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych przypadających po ostatnim dniu zwolnienia, należy zgłosić się do prowadzącego w celu wyznaczenia terminu kolokwium.

17. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia kolokwium w I terminie, przystępują do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego (w ciągu 7 dni roboczych od I terminu).

18. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego, III termin kolokwium ma miejsce na końcu semestru; czas i miejsce tego kolokwium zostają podane przynajmniej z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem. Kolokwium to ma formę pisemną i jest sprawdzane niezależnie przez dwóch nauczycieli akademickich.

19. Terminy kolokwiów poprawkowych są ustalane ze studentami w oparciu o plan zajęć, w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi zajęciami.

20. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na maksymalnie 3 ćwiczeniach) uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów i kolokwiów odbywających się w toku zajęć

21. Zasady wystawiania oceny końcowej z ćwiczeń z toksykologii. Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wartości średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych z kolokwiów (wliczając w to oceny niedostateczne) i sprawdzianów, przy czym wartość ocen z kolokwiów jest wzmacniana 3-krotnie w stosunku do średniej uzyskanej ze sprawdzianów.

22. Warunkiem  otrzymania zaliczenia końcowego z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów odbywających  się  w  toku  zajęć.  W  przypadku  zaliczenia  wszystkich  kolokwiów,  ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z wszystkich ocen uzyskanych z kolokwiów. Niezaliczenie któregokolwiek z kolokwiów jest równoznaczne z uzyskaniem niedostatecznej oceny końcowej z ćwiczeń.

23. Warunkiem dopuszczenia do zdawania egzaminu końcowego w terminie „zerowym” jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie ich z oceną końcową co najmniej „dobrą plus (4+)”.

24. Zasady zaliczenia egzaminu z toksykologii. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z toksykologii jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z otrzymanych pytań egzaminacyjnych. Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest na podstawie wartości średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z poszczególnych pytań.

Uwaga: W przypadku odgórnego zawieszenia realizacji zajęć w trybie stacjonarnym i konieczności nauczania zdalnego, deklarowane w sylabusie metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się mogą ulec zmianie w sposób adekwatny do sytuacji