Katedra Farmakologii i Toksykologii

PRACOWNIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I ANALIZ FARMAKOKINETYCZNYCH

&

PRACOWNIA PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH

Wyposażenie:

 • ultraciśnieniowy chromatograf cieczowy (Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas (Waters Xevo TQ-XS Triple Quadrupole Mass Spectrometry) oraz detektorem ultrafioletowym,
 • ultraciśnieniowy chromatograf cieczowy (Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS) sprzężony z detektorem fluorescencyjnym oraz diodowym,
 • ultraciśnieniowy chromatograf cieczowy przeznaczony do pracy z mikro przepływami (Waters ACQUITY UPLC M-Class) oraz do pracy z unikatowym źródłem jonów ionKey/MS (Waters),
 • źródło jonów UniSpray (Waters UniSpray Ion Source) przeznaczone do spektrometru mas zapewniające znaczne zwiększenie czułości urządzenia,
 • wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy (Agilent 1100 Series) z detekcją diodową,
 • wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy (Agilent 1100 Series) z detekcją fluorescencyjną,
 • urządzenia towarzyszące: waga, pH-metry, wytrząsarki, urządzenia do ekstrakcji do fazy stałej, urządzenie do odparowywania cieczy typu TurboVap, lodówki, zamrażarki itd.

 

Metody & rodzaje prowadzonych badań:

 • opracowywanie i walidacja metod analizy ilościowej chemioterapeutyków z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją świetlną i/lub tandemową spektrometrią mas,
 • preparatyka i izolacja chemioterapeutyków drobnocząsteczkowych (masa poniżej 2000 Da) z materiału biologicznego i niebiologicznego
 • analiza ilościowa chemioterapeutyków drobnocząsteczkowych w materiale biologicznym i niebiologicznym,
 • badania farmakokinetyczne leków stosowanych w weterynarii w tym tetracyklin, chinolonów, NLPZ, leków przeciwpasożytniczych,
 • badania interakcji farmakokinetycznych na poziomie wchłaniania,
 • określanie stopnia adsorpcji leków na filtrach stosowanych w terapii nerkozastępczej u ludzi,
 • badania farmakokinetyczne chemioterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u ludzi,
 

 

PRACOWNIA IMMUNOFARMAKOLOGII

Wyposażenie:

 • cytometr przepływowy (BD FACSCelesta),
 • zestaw pletyzmograficzny typu „Whole Plethysmography (WBP)” do stosowania u myszy nieuśpionych z możliwością nebulizacji (Buxco FinePoint Whole Body Plethysmography),
 • homogenizator tkankowy (Tissuelyser II),
 • automatyczny zbieracz komórek (MicroBeta FilterMate Cell Harvester),
 • autoklaw (Laboklav 25),
 • automatyczny licznik komórek (EVE),
 • inkubatory (Memmert, SL Shel LAB, Stuart),
 • komory laminarne typu biohazard (Kojair, ESCO),
 • mikroskop fluorescencyjny odwrócony z kamerą (Olympus CKX41),
 • mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Olympus IX71),
 • wirówki (Allegra X-15R, Allegra 64R, Avanti I-15R),
 • czytnik mikropłytkowy (Elx 800),
 • urządzenia towarzyszące: waga, pH-metry, wytrząsarki, kołyska laboratoryjna, cieplarki, lodówki, zamrażarki itd.

 

Metody & rodzaje prowadzonych badań:

 • preparatyka i izolacja: (a) limfocytów z narządów limfoidalnych i nielimfoidalnych; (b) komórek lutealnych i pęcherzykowych,
 • prowadzenie hodowli komórkowych (limfocyty krwi obwodowej oraz różnych narządów limfoidalnych i nielimfoidailnych),
 • immunofenotypowanie za pomocą cytometru przepływowego,
 • diagnostyka chłoniaków i białaczek u psów,
 • cytometryczna ocena odsetka i liczby bezwzględnej określonych subpopulacji limfocytów,
 • cytometryczna ocena apoptozy w obrębie różnych subpopulacji limfocytów oraz innych komórek,
 • cytometryczna ocena proliferacji różnych subpopulacji limfocytów,
 • cytometryczna ocena produkcji cytokin (np. il-10, IFN-γ) przez różne subpopulacji limfocytów,
 • ELISPOT,
 • ELISA (leukotrieny, prostaglandyny, progesteron i in.),
 • pomiar parametrów oddechowych myszy za pomocą pletyzmografu typu WBP.