Katedra Farmakologii i Toksykologii

BADANIA USŁUGOWE & NAUKOWE

BADANIA USŁUGOWE

DIAGNOSTYKA BIAŁACZEK i CHŁONIAKÓW u PSÓW za POMOCĄ IMMUNOFENOTYPOWANIA z ZASTOSOWANIEM CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

PANELE ZNAKOWAŃ & CENNIK

PRZYJMOWANY MATERIAŁ DO BADAŃ

 • Krew: 2-4 ml; krew pobrać do probówki z EDTA.
 • Szpik kostny: 1-2 ml; materiał pobrać do probówki z EDTA.
 • Płyn z jam ciała (np. płyn przesiękowy czy wysiękowy): płyn pobrać do probówki z EDTA.
 • Bioptaty (biopsja cienkoigłowa) z węzłów chłonnych: bioptat z kilku miejsc węzła chłonnego umieścić w 2-3 ml medium transportowego (opisano poniżej) w probówce z EDTA; w przypadku pobierania bioptatów z różnych węzłów chłonnych należy umieścić je w oddzielnych probówkach. Do materiału należy załączyć wypełnione „Skierowanie na badanie immunofenotypowe”, do którego link znajduje się poniżej.
 • Czas oczekiwania na wyniki badania: 2-3 dni robocze.
 • W przypadku, kiedy materiałem do badań jest krew i podejrzewa się białaczkę lub postać białaczkową chłoniaka należy podać liczbę leukocytów i limfocytów/µl krwi w odpowiedniej rubryce „Skierowania na badanie immunofenotypowe”.

UWAGI

 • Przedmiotowe badanie dotyczy diagnostyki białaczek i chłoniaków wyłącznie u psów.
 • Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku.
 • Pobrany materiał powinien być niezwłocznie wysłany przesyłką kurierską, tak, aby dotarł na kolejny dzień. Badanie powinno być wykonane w ciągu 48 godz. od momentu pobrania materiału. 
 • Materiału do badań nie można zamrażać ani utrwalać.
 • W przypadku wysyłania bioptatów węzłów chłonnych, szpiku lub płynu z jam ciała, należy dodatkowo dołączyć probówkę z 2-3 ml krwi obwodowej pacjenta pobranej do probówki z EDTA.
 • Medium transportowe: 1 część osocza uzyskanego z krwi pacjenta + 9 części 0,9% NaCl, np. 0,3 ml osocza + 2,7 ml 0,9% NaCl. Osocze należy pozyskać poprzez odwirowanie krwi obwodowej pobranej do probówki z EDTA.
 • Analizę wyników oraz ich interpretację przeprowadza prof. dr hab. Tomasz Maślanka
 • Przed przesłaniem materiału prosimy o kontakt na adres: tomasz.maslanka@uwm.edu.pl

 

WYNIK BADANIA

Wynik badania obejmują następujące składowe:
 • określenie odsetka komórek wykazujących/niewykazujących ekspresji ocenianych markerów, adekwatnie do wybranego panelu znakowań,
 • w przypadku stwierdzenia populacji komórek ulegających ekspansji, zostanie zdefiniowany jej immunofenotyp (np. CD21+CD79a+CD3-CD34+), adekwatnie do wybranego panelu znakowań,
 • jeżeli taka populacja nie zostanie stwierdzona, zawarta będzie informacja, że skład komórkowy przesłanego materiału nie odbiega - w aspekcie immunofenotypowym - od obrazu typowego dla prawidłowego węzła chłonnego, krwi, bądź szpiku.
 • informację na temat tego, czy uzyskane wyniki mogą wskazywać na którąś z poniższych chorób, tj. na:
 • chłoniaka z komórek B, chłoniaka strefy T (TZL) i chłoniaka z komórek T innego niż TZL (przy wyborze któregokolwiek z panelu: Diagnostyka chłoniaków); dodatkowo zostanie określone, czy  we krwi obwodowej obecna jest populacja komórek wskazująca na zajmowanie krwi przez chłoniaka (przy wyborze któregokolwiek panelu: Diagnostyka chłoniaków),
 • ostrą białaczkę limfoblastyczną z komórek B, ostrą białaczkę limfoblastyczną z komórek T, przewlekłą białaczkę limfocytową z komórek B i przewlekłą białaczkę limfocytową z komórek T (przy wyborze któregokolwiek panelu: Diagnostyka białaczek limfoidalnych),
 • ostrą białaczkę szpikową (przy wyborze panelu: Diagnostyka ostrej białaczki szpikowej),
 • ostrą białaczkę niezróżnicowaną (przy wyborze panelu: Ostra białaczka niezróżnicowana).
#

Dla właściwego rozpoznania/wykluczenia tego rodzaju chorób, wyniki immunofenotypowania uzyskane za pomocą badania cytometrycznego powinny być odczytywane w kontekście wyników badania cytologicznego (ocena morfologiczna), bądź histopatologicznego, z uwzględnieniem objawów klinicznych choroby. Jeżeli uzyskano wyniki badania cytologicznego lub histopatologicznego, optymalnie jest dołączyć je do skierowania; jeżeli takie badanie jest w toku, jego wynik można dosłać go drogą mailową. Umożliwi to bardziej precyzyjne i pewne sformułowanie wyników uzyskanych na drodze cytometrycznego immunofenotypowania przesłanego materiału.

SKIEROWANIE NA BADANIE IMMUNOFENOTYPOWE

BADANIA NAUKOWE

W Katedrze Farmakologii i Toksykologii prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w czterech obszarach, w obrębie których można wyróżnić szereg nurtów badawczych:

BADANIA Z ZAKRESU IMMUNOFARMAKOLOGII I IMMUNOLOGII nad:

 • wpływem wziewnej i ogólnoustrojowej glikokortykosteridoterapii na limfocyty T w przebiegu mysiego modelu astmy oskrzelowej,
 • hamowaniem NF-ĸB oraz blokadą interakcji RANK-L/RANK w aspekcie nowych celów terapeutycznych w leczeniu astmy alergicznej,
 • możliwością farmakologicznej indukcji generowania komórek regulatorowych,
 • wpływem wybranych leków immunomodulacyjnych na limfocyty T psa,
 • obecnością i fenotypem limfocytów T w komorach oka zwierząt.