Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Badania

Katedra prowadzi następujące badania:

- wpływ czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, wykorzystywanych w technologii żywności na funkcje 
  życiowe patogenów oraz bakterii będących przyczyną psucia się żywności pochodzenia zwierzęcego;

- usprawnienie metod badań bakteriologicznych żywności;

- określenie częstotliwości występowania Salmonella sp., Campylobacter jejuni, E. coli 0 157 i Mycobacterium
  paratuberculosis w mięsie i mleku;

- unieszkodliwianiem pałeczek Salmonella, Campylobacter jejuni i Mycobacterium paratuberculosis w
  żywności;

- analiza stanu prawnego w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego oraz systemów zapewnienia jakości
   w produkcji żywności.

 

W Katedrze w realizowane były następujące granty:

  1. Nr 0510.0206.: „Opracowanie metodyki  izolacji..Mycobacterium paratuberculosis z mleka” 
  2. Nr 6POK03520.: „Występowanie choroby Johnego w stadach bydła mlecznego – opracowanie modelu statystycznego strat ekonomicznych”.
  3. Nr 2PO6T02527.: „Występowanie Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis w mleku surowym i poddanym obróbce termicznej” 
  4. Nr 2PO6K 03028.:"Badania nad ustaleniem zakażeń poziomych Campylobacter species podczas cyklu hodowlanego brojlerów kurzych, ich transportu, uboju i obróbki poubojowej".
  5. Nr  0551-0208.: „Ocena przydatności badania próbek mleka w wykrywaniu zakażeń Mycobacterium paratuberculosisu bydła mlecznego”.
  6. Nr. NN 308236436.: „ Porównanie seroprewalencji choroby Johnego w stadach bydła mlecznego w dwóch powiatach, jako wstęp do opracowania krajowego programu kontroli paratuberkulozy”.
  7. NR 12 0097 06/2009.:  „Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności”.
  8. Nr. NN 5290531-0905   1086/2011.:  „Wczesne diagnozowanie zakażeń Mycobacterium paratuberculosis u cieląt przeznaczonych do stad produkujących mleko na cele konsumpcyjne dla ludzi”.
  9. N N308 579440.: "Porównanie cech patogenności drobnoustrojów rodzaju Campylobacter wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi".
  10. DEC-2017/01/X/NZ9/00032 Projekt naukowy finansowany przez NCN w konkursie MINIATURA " Cytotoksyczność i antybiotykooporność jako wstępna ocena patogenności Clostridium difficile w miodzie.


Rozwój naukowy pracowników
W okresie od 2000 roku 9 osób zuzyskało stopień doktora nauk weterynaryjnych, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego oraz 3 - tytuły naukowe profesora.

Przyznane nagrody
W 2005 r. Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych przyznało nagrodę zespołową prof. dr hab. Joannie Szteyn, dr Agnieszce Wiszniewskiej i dr Marii Fus-Szewczyk. Ponadto pracownicy otrzymali kilkanaście Nagród J.M. Rektora UWM w Olsztynie, za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną.

W 2010 roku dr n wet. Beata Wysok usyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wyróżniające się osiągnięcia w pracy naukawej.

W 2014 roku dr n wet. Joanna Wojtacka uzyskała nagrodę z Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za szczególnie wartościowe doniesienie kazuistyczne.

W 2016 roku dr n wet. Joanna Wojtacka uzyskała nagrodę indywidualną III stopnia przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

W 2018 roku dr n wet. Joanna Wojtacka uzyskała nagrodę zespołową II stopnia przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

W 2020 roku dr n wet. Beata Wysok, dr n wet. Joanna Wojtacka, dr n wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych uzyskały Nagrodę Rady Naukowej projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla wyróżniających zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe w 2020 roku.


Współpraca naukowa

1. Staże naukowe na  Uniwersytecie w Gent w Belgii:

      - prof. dr hab. Jan Uradziński, 6-miesięczny staż w 1998 r.

      - dr Elżbieta Jóźwik, 12-miesięczny staż w 1999 r.

      - dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka - miesięczny staż dydaktyczny (01-02.2001)

      - dr n. wet. Marta Pastuszczak-Frąk, staż w latach 2002-2003

2. Staże naukowe w Centrum Badań Rolniczych w Gent w Belgii finansowane z funduszy UE

      - dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych odbyła 6-miesięczny staż w 2000 r. w Centrum Badań Rolniczych
        w Gent

       - lek. wet. Maria Fus odbyła staż w 2001 r. w Centrum Badań Rolniczych w Gent

3. Staż dydaktyczny w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

      - dr n. wet. Beata Wysok (02 - 06.12.2013)

4. Staż dydaktyczny w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, Zakład Pszczelnictwa  Instytutu Ogrodnictwa, w Puławach

      - dr n. wet. Joanna Wojtacka (16 - 20.06.2014)

5. Staż naukowo - dydkatyczny w Department for Food Safety and Infection Biology, Norvegian University of Life Science, Oslo, Norway

      - dr n. wet. Joanna Wojtacka (19 - 22.08.2014)

6. Staż dydaktyczny w Department of Food Hygiene and Environmental Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland

      - dr n. wet. Beata Wysok (01-19.09.2014)

7. Staż dydaktyczny w Department of Food Safety and Quality, Veterinary Academy, Lithuanian University of Health Sciences,  Kaunas, Lithuania

      - dr n wet. Joanna Wojtacka (10 - 30.11. 2014)

8. Staż naukowo - dydaktyczny w Norwegian University Of Life Science w Oslo

      - dr n. wet. Joanna Wojtacka (19 - 22.08.2014)

9. Staż naukowo- dydaktyczny  w Forstentum Liechtenstein Landesverwaltung

      - dr n. wet. Joanna Wojtacka, dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska - Łaszczych,
        dr n. wet. Małgorzata Gomółka - Pawlicka (05 - 07.09.2016)

10. Staż naukowy w Sloveniana National Laboratory of Health, Environment and fodd, Maribor (Operational Program Knowledge Education Development, POWR.03.05.00-00-Z3 10/17)

      - dr n. wet. Joanna Wojtacka (zagraniczny staż długoterminowy 03-05.2020)

11. Staż naukowy w Department of Food Hygiene and Environmental Health, University of Helsinki, Finland

      - dr n. wet. Beata Wysok (zagraniczny staz długoterminowy  06 - 08. 2019)

12. Mobilnośc  w ramach Erasmus +

      - Department of Food Safety and Quality, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania (2016,
         2017, 2018, 2019)
      - Tarleton State Univeristy, USA (2018)
      - Institute of Biomdecial Sciences of Abel Salazar University of Porto, Portugal (2019)


Studia podyplomowe
Katedra jest organizatorem:

- 4 - semestralnego Szkolenia Specjalizacyjnego Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia


Organizowane zjazdy, konferencje, sympozja naukowe.:

- konferencja międzynarodowa zorganizowana w 1999 r. „Escherichia coli O 157 - aspekty diagnostyczne i epidemiologiczne"

- konferencja  zorganizowana w 2003 r. „Zwierzęta łowne, wolnono żyjące i hodowlane - wymagania w hodowli, w skupie i przetwórstwie mięsa",

- konferencja zorganizowana w 2004 r. „Weterynaryjna ochrona zdrowia konsumenta",

- konferencja zorganizowana w 2005 r. „Pałeczki paratuberkulozy w mleku - zagrożenie dla zdrowia konsumenta?"

- konferencja zorganizowana w 2009 r. „Żywność tradycyjna i regionalna - korzyści i zagrożenia"

- konferencja zorganizowana w 2015 r. "Kampylobakterioza - stan obecny i perspektywy zmian"

 

Oferta usługowa Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego:

          1. Badania mikrobiologiczne próbek żywności oraz próbek środowiskowych w kierunku:

  - Ogólna liczba drobnoustrojów

  - Enterobacteriaceae

  - Salmonella z możliwością serotypowania

                         - Campylobacter do rodzaju

2. Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji.

        3. Badania przechowalnicze z możliwością określenia terminu przydatności do spożycia i/lub daty 
            minimalnej trwałości.

4. Ocena sensoryczna żywności.

5. Warsztaty doskonalenia oceny sensorycznej produktów spożywczych.