Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

PRACOWNIE KATEDRY

PRACOWNIE KATEDRY

W Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego znajduje się pięć nowocześnie wyposażonych pracowni przygotowanych do świadczenia usług w zakresie:

       1. Badania mikrobiologiczne próbek żywności oraz próbek środowiskowych w kierunku:

  - Ogólna liczba drobnoustrojów

  - Enterobacteriaceae

  - Salmonella z możliwością serotypowania

                         - Campylobacter do rodzaju

2. Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji

 

        3. Badania przechowalnicze z możliwością określenia terminu przydatności do spożycia i/lub daty

           minimalnej trwałości

 

4. Ocena sensoryczna żywności

 

5. Warsztaty doskonalenia oceny sensorycznej produktów spożywczych

 

 

Osoby do kontaktu:

dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych, prof. UWM    e-mail: aga@uwm.edu.pl

dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka    e-mail: mag@uwm.edu.pl

dr hab. Beata Wysok, prof. UWM    e-mail: beata.wysok@uwm.edu.pl

dr hab. Joanna Wojtacka, prof. UWM  e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl
 


PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZEJ ŻYWNOŚCI

Opiekun Pracowni - dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

ZAJĘCIA

DYDAKTYCZNE

I SZKOLENIOWE

1. W pracowni sensorycznej realizowane są praktyczne zajęcia (ze Studentami IV i V roku), związane z oceną jakości sensorycznej wybranych produktów pochodzenia zwierzącego, w ramach przedmiotów: "HIGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO"  i  HIGIENA MLEKA, oraz zajęcia przewidziane dla Studentów VI roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w ramach przedmiotu fakultatywnego: „ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI".

2. W pracowni odbywają się zajęcia (działającego od 2014r.) Studenckiego Koła Naukowego Analizy Sensorycznej Żywności.

3. Zajęcia o charakterze praktycznym przewidziane dla Lekarzy Weterynarii, realizowane w ramach Studium Specjalizacyjnego "HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO"

4. Laboratorium posiada Zespół Oceniających, spełniających tzw. „minimum sensoryczne” i poddawanych cyklicznym szkoleniom w zakresie uznanych metod stosowanych w analizie sensorycznej.

5. Warsztaty dla osób zainteresowanych zagadnieniami analizy sensorycznej.

ZAKRES BADAŃ I ANALIZ

(prowadzonych oraz możliwych do realizacji w pracowni)

1. Badanie wrażliwości sensorycznej Studentów Medycyny Weterynaryjnej oraz aktywnych zawodowo Lekarzy Weterynarii - Pracowników IW (Specjalistów w zakresie Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia).

2. Badanie jakości sensorycznej wybranych tradycyjnych produktów mięsnych wytwarzanych na terenie północno-wschodniej Polski.

3. W zależności od potrzeb - ocena jakości sensorycznej produktów pochodzenia zwierzęcego:

-  produktów mięsnych

-  rybnych

-  mleczarskich

-  produktów pochodzenia pszczelego

-  owoców morza itp.

4. Badania konsumenckie
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI (F-12) Opiekun Pracowni - dr hab. Joanna Wojtacka, prof. UWM
WYPOSAŻENIE PRACOWNI
 • Cieplarka
 • Komora laminarna
 • Mikroskop kontrastowo-fazowy MOTIC
 • Mikroskopy świetlne
 • Stomacher
 • Pompa próżniowa
 • Chłodziarka
 • Kuchenka mikrofalowa
 • Naczynia próżniowe
 • Pipety automatyczne
 • Wagi laboratoryjne
 • Densytometr
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

1. Analiza mikrobiologicznego skażenia produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Diagnostyka bakteriologiczna oraz mikologiczna żywności pochodzenia zwierzęcego
ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodzajów: Salmonella, Campylobacter, Mycobacterium, Clostridium..

3. Izolacja oraz identyfikacja bakterii z żywności. Określanie patogenności drobnoustrojów.

PRACOWNIA ZASTOSOWANIA METOD BIOLOGII MOLEKULARNEJ W HIGIENIE ŻYWNOŚCI      (F-24)

Opiekun Pracowni - dr hab. Beata Wysok, prof. UWM

WYPOSAŻENIE PRACOWNI I ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Pracownia została stworzona głównie z myślą o badaniach molekularnych mleka, jako istotnego wektora chorób odzwierzęcych. Wysoka czułość metod biologii molekularnej wymusza specjalną organizację przestrzenną pracowni diagnostyki molekularnej oraz odpowiednią organizacje pracy.  W tym celu w całym pomieszczeniu zostały wydzielone obszary, umożliwiające rozdzielenie poszczególnych etapów w czasie i przestrzeni, co gwarantuje wysoką jakość otrzymywanych wyników badań:

a) obszar, w którym odbywa się izolowanie materiału genetycznego z próbek

b) obszar przedamplifikacyjny, w którym odbywa się przygotowanie odczynników do przebiegu reakcji PCR

c) obszar poamplifikacyjny, w którym ma miejsce detekcja w technologii PCR

obszar wizualizacji poddanej amplifikacji sekwencji docelowej.

 

Materiały i urządzenia są przypisane każdej czynności wykonywanej przed i po amplifikacji i nie są używane do żadnej innej, ani też przenoszone pomiędzy obszarami.

PRACOWNIA SEROLOGICZNA (F-11) Opiekun Pracowni - dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych, prof. UWM
WYPOSAŻENIE PRACOWNI I ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Pracownia wyposażona w czytnik mikropłytek oraz inny sprzęt umożliwiający wykonanie testów ELISA wykrywających przeciwciała i/lub antygeny w surowicy krwi zwierząt hodowlanych oraz w próbkach żywności pochodzenia zwierzęcego.

Główny kierunek badań wykonywanych w pracowni to ocena seroprewalencji stad bydła mlecznego w kierunku paratuberkulozy na podstawie obecności przeciwciał w surowicy krwi i w mleku. Wykonywane są również badania ELISA w kierunku wykrywania w próbkach mleka antygenów związanych z inwazją pasożytniczą bydła mlecznego oraz wykrywania toksoplazmozy w próbkach mięsa czerwonego.

Pracownia wyposażona jest ponadto w krioskop umożliwiający przeprowadzenie oceny zafałszowania mleka wodą.

   
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI (F-10) Opiekun Pracowni - dr Paulina Przyborowska-Zhalniarovich
WYPOSAŻENIE PRACOWNI
 • Cieplarki
 • Komora laminarna
 • Stomacher
 • Chłodziarko-zamrażarki
 • Wirówka Beckman  J2-MC
 • Sprzęt laboratoryjny
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Diagnostyka mikrobiologiczna produktów pochodzenia zwierzęcego.