Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

21.02.2017 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego (22 i 23 luty 2017r.) obowiązuje Państwa znajomość budowy jaja (szczegółowa).

Ponadto proszę, by każdy student przyniósł na zajęcia jedno kurze jajo (oczywiście surowe).

dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

05.01.2017 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

 

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych” zostaną przeprowadzone w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) dla poszczególnych grup w następujących godzinach:

 

 

8.00 -      8.40      grupa 1

8.40 -      9.20      grupa 7

9.20 –   10.00      grupa 5

10.00 – 10.40      grupa 6

10.40 – 11.20      grupa 2

11.20 – 12.00      grupa 3

12.00 – 12.40      grupa 4

 

Zajęcia odbędą się w zakładzie ŁUKOSZ  sp z.o.o. Polskie Mięso i Wędliny           14 – 100 Ostróda Lubajny 45.

02.01.2017 | Dla Studentów IV Roku

   Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Transport i badanie przedubojowe drobiuobowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja II.  Mięso drobiu ..  str37-45.

 

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział V Drób str.  103-105.

 

3. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

Natomiast na ćwiczenia pt. "Dziczyzna i zwierzeta łowne" obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 Załącznik III. Sekcja IV.  Mięso zwierząt łownych. str. 42-45.

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  Załącznik 1

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Str. 87 – 89.

Sekcja 2. Działania pokontrolne.  Str. 90-93.

Sekcja 4.  Wymagania szczególne. Rozdział VII. Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka. Str. 106.

Rozdział VIII. Zwierzęta łowne. Str. 106-107.

 

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

30.11.2016 | Dla Studentów V Roku

      Uprzejmie proszę o zapoznanie się przed najbliższymi ćwiczeniami (tj. 1 i 2 grudnia 2016) z materiałami dotyczącymi analizy sensorycznej żywności,  zamieszczonymi w pliku podpiętym pod tym ogłoszeniem.

Jednocześnie bardzo Państwa proszę o powstrzymanie się od spożywania posiłków, picia napojów i palenia na    1 godzinę przed przyjściem na ćwiczenia w dniach 1 i 2 grudnia 2016r., oraz od spożywania alkoholu w przeddzień zajęć, a także od używania w dniu zajęć kosmetyków typu perfumy, dezodoranty o silnym zapachu, błyszczyki i pomadki smakowe.

Przypominam, że aby otworzyc plik trzeba być zalogowanym.

                                                                                                                                   dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Analiza sensoryczna żywności

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych bydła obowiązuje znajomość następującego materiału:

 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

  Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

2. Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii 2014.

 Prof. M. Radkowski

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, ze na kolokwium w dniu 6-7.12. 2016. obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

 Nadzór sanitarno -weterynaryjny na terenie żywca w uboju zwierząt.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje.

dotyczące łańcucha pokarmowego, str.  26 – 28.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zadania w zakresie inspekcji.  A. Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego str.24-26, 48-49.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbź-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

 w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa,  dziennika badania przedubojowego drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego,  dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-1/10

z dnia 12 stycznia 2010 r.  sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli
w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz  raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach.

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014  z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające  załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69/99.

 Ustawa  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz. U.  z 2006 r. Nr. 17. poz. 127. Art. 9, Art. 11. i Art. 17.

      

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26-28.

 Sekcja IV. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

 

Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii .

 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne.

 Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

 Prof. Mieczysław Radkowski

23.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

UWAGA dotyczy zajęć terenowych w dniu 24.11.2016 r.

Ćwiczenia dla każdej grupy będą się rozpoczynały pół godziny później niż były zaplanowane!!!!!!

 

                                                                                                                                          dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

08.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję o zmianie organizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa” w najbliższych trzech tygodniach.
W dniach 15 listopada 2016r. oraz  24  listopada 2016r. i 1 grudnia 2016r.  Studenci IV roku wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe. Zajęcia terenowe w dniach 24 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.
(tj. w czwartki) jest koniecznością, spowodowaną faktem, iż tylko w tym dniu ma miejsce ubój bydła
w Zakładzie WARMIA.

Zajęcia w dniu 15 listopada odbędą się na terenie Zakładów Mięsnych WARMIA w Biskupcu ul. Olsztyńska 3 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

Wtorek  15 listopada 2016r.

 

Godz.: 7.00     Grupa: I     

Godz.: 8.00     Grupa: III      

Godz.: 9.00     Grupa: V     

Godz.: 10.00   Grupa: IV      

Godz.: 11.00   Grupa: VI     

Godz.: 12.00   Grupa: II     
Godz.: 13.00   Grupa: VII      Do grupy VII dołączają Studenci anglojęzyczni.     

 

UWAGA!!!

Proszę o punktualne przybycie na teren Zakładu i oczekiwanie przy portierni. Torby
i okrycia wierzchnie proszę pozostawić w samochodach. Ze sobą zabieramy wyłącznie jednorazowy strój ochronny zapakowany w reklamówkę, który założycie Państwo dopiero przy wejściu na halę ubojową (fartuch, wysokie ochraniacze na obuwie, czepek i maseczka). Niedopuszczalne jest posiadanie biżuterii, lakieru na paznokciach, tipsów itp. Włosy mają być spięte tak, żeby nie wystawały z czepka. Ponadto proszę zabrać ze sobą wypełnione
i podpisane oświadczenia dot. stanu zdrowia, które były Państwu rozdawane
na ćwiczeniach!!!

 Szczegóły dotyczące organizacji zajęć na pozostałe dwa tygodnie zostały zamieszczone w pliku o nazwie "Organizacja zajęć terenowych " załaczonym pod tym ogłoszeniem. Aby go otworzyć koniecznie trzeba być zalogowanym.

 

                                                                                                                               dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Organizacja ćwiczeń terenowych

08.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

Olsztyn, 8. 11. 2016 r

 

 

Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

 

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 24 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.
wykład z przedmiotu „Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa” odbędzie się
w godzinach 10:00-11:30 w sali prof. Janowskiego.

Natomiast wykład z przedmiotu Weterynaria sądowa odbędzie się w auli
im. prof. Markiewicza w godzinach 13:30-15:00.

07.11.2016 | Dla Studentów IV roku

Uprzejmie informuę, że na ćwiczenia pt. "Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych świń" obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

1. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014 z dnia 7 marca 2014 zmieniające załacznik I do rozporządzenia (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowgo świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69 / 99.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2006r. nr 17. poz 127.; Art. 9., Art. 11. i Art. 17.

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski