Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

12.04.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie proszę o zgranie przygotowywanych przez Państwa prezentacji dotyczących produkcji wędlin (całej grupy) na jeden nośnik i przeskanowanie go programem antywirusowym przed przyjściem na najbliższe ćwiczenia  tj. 14 i 15 kwietnia 2016r. Proszę też o przyniesienie 3 laptopów na każdą grupę (ze sprawnie działającym arkuszem kalkulacyjnym Excel). Ponadto obowiązuje Państwa znajomość najczęściej występujących wad wędlin zawartych w pliku załączonym pod ogłoszeniem.

Ponadto załączam Państwu pliki zawierajace regulamin oraz wytyczne do praktyki w IW po V roku studiów.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Wytyczne do praktyki w IW

Regulamin Praktyki w IW

Wady wędlin

14.03.2016 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że w dniach 17 i 18 marca realizujemy temat "Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności".

Prosze o zapoznanie się przed ćwiczeniami z informacjami zawartymi w pliku załączonym pod ogłoszeniem oraz o wejście na stronę internetową o dadatkach (adres strony znajdziecie Państwo w załączonym pliku).

                                                                                                                       dr n. wet. M. Gomółka-Pawlicka 

Pliki

Rozporządzenie 234 / 2011

Rozporzadzenie 1333/2008

Dodatki do żywności

23.01.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że na ćwiczenia pt. „Wymagania dla przetwórstwa i produktów z mięczaków i skorupiaków" należy zapoznać się z następującym materiałem:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Sekcja VII (Żywe małże) i Sekcja VIII (Produkty rybołówstwa) 

oraz:

 2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Załącznik III. Rozdział: I, II i III.

                                                                    

                                                                                                                                                             dr  M. Gomółka-Pawlicka

26.11.2015 | Ogłoszenie dla studentów IV roku

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych  owiec,  kóz, cieląt i królików oraz postępowanie sanitarno-weterynaryjne przy ważniejszych chorobach Obowiązuje znajomość następującego materiału:

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne.

Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

Rozdział VI: Zajęczaki utrzymywane przez człowieka. Wymagania w odniesieniu do drobiu stosuje się do zajęczaków utrzymywanych przez człowieka. Str.49-52.

2. Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa –RRW6.

 3. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa.

4..E. Prost. Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Rozdział 10-12. Postępowanie sanitarno-weterynaryjne przy chorobach zakaźnych pasożytniczych i odchyleniach jakościowych owiec, kóz  i królików.

 5. Lista chorób OIE.

Choroby zającowatych:

 myksomatoza i  krwotoczna choroba królików.

Choroby owiec i kóz:

 Zapalenie stawów i mózgu kóz

 Zakaźna bezmleczność

 Enzootyczne ronienie owiec

 Choroba Maedi-Visna

 Zakaźna pleuropneumonia kóz

 Choroba Nairobi owiec

 Zapalenie najądrzy tryków

 Pomór małych przeżuwaczy

Salmonelloza (S. Abortusovis).

Trzęsawka (scrapie)

Ospa owiec i kóż

                                                                                                                    prof. dr. hab. M. Radkowski

03.11.2015 | Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Postępowanie sanitarno-weterynaryjne przy chorobach zakaźnych i  pasożytniczych bydła rzeźnego oraz odchyleniach jakościowych mięsa wołowego", obowiązuje znajomość następującego materiału:

 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Załącznik 1. Sekcja 1. Rozdział III. Znak jakości zdrowotnej. Str. 28-29.

Sekcja 2. Działanie pokontrolne. Rozdział III. Decyzje w sprawie zwierząt żywych. Str. 31-32.

Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

 

2. Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa – RRW6.

 

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. z dnia 16 lutego 2006 r.).

 

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 739/2011 z dnia 27 lipca  2011r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy  dotyczące organizacji urzędowych kontroli  w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

                                                                           

                                                                                                                                             Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

Pliki

Wykaz OIE ...

Sprawozdanie ...

Notyfikacja ...

27.10.2015 | Dla Studentów IV Roku

 

 

Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych bydła obowiązuje znajomość następującego materiału:

 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26-28.

 Sekcja IV. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

 2. Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-3/2013. Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18.

Pod ogłoszeniem załączam pliki, z którymi powinni się Państwo szczegółowo zapoznać.

                                                                                                                            Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

Pliki

854

Wytyczne SRM

Zał. 5 i 6

Zal. 3 i 4

Zał. 1 i 2

Instrukcja GLW

02.10.2015 | PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE REALIZOWANE W KATEDRZE

UWAGA STUDENCI VI ROKU!

Poniżej podaję przygotowaną dla Państwa bogatą i różnorodną ofertę sześciu przedmiotów fakultatywnych (przy każdym przedmiocie podaję osoby odpowiedzialne za jego realizację):

1. ANALIZA  SENSORYCZNA  ŻYWNOŚCI  (dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka)

2. ANALITYKA  I  BEZPIECZEŃSTWO  ZDROWOTNE  ŻYWNOŚCI  (dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych)

3. HIGIENA  SUROWCÓW  AKWAKULTURY (dr  Marta Pastuszczak –Frąk)

4. JAKOŚĆ  I  BEZPIECZEŃSTWO  POLSKIEJ  ŻYWNOŚCI  TRADYCYJNEJ (dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka   i  dr Joanna Wojtacka)

5. SYSTEMY  ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI  ŻYWNOŚCI (Prof. dr hab. Joanna Szteyn)

6. ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych).

Dodatkowe informacje odnośnie każdego z proponowanych przedmiotów znajdziecie Państwo na PORTALU przy naszej Katedrze, w zakładce PRZEDMIOTY.

O szczegóły możecie też Państwo pytać w sekretariacie Katedry.

13.05.2015 | Dla Studentów V Roku

    Uprzejmie Państwa informuję, że w załączeniu przesyłam Państwu krótkie materiały dotyczące dodatków do żywności, przygotowane w formie pytań i odpowiedzi. Aby otworzyć załączony plik musicie być Państwo zalogowani (gdyby był jednak problem z jego otwieraniem, proszę o informację na ten temat). Mam nadzieję, że informację przedstawione w tej formie, chociaż trochę ułatwią Państwu „oswojenie” tego niełatwego tematu. Polecam też Państwu wejście na stronę internetową, zaznaczoną na niebiesko na str. 4.  Poruszanie się po niej jest niezwykle łatwe i pozwala na błyskawiczny dostęp do informacji na temat dodatków dozwolonych do stosowania w poszczególnych kategoriach i podkategoriach żywności. Naturalnie proszę nie zapominać o aktach prawnych wskazanych Państwu na ćwiczeniach.

M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Dodatki do żywności w formie pytań i odpowiedzi

09.10.2013 | Dla studentów IV i V roku - KOŁO NAUKOWE HIGIENISTÓW ŻYWNOŚCI

     Serdecznie zapraszam Studentów IV i V roku do uczestnictwa w zajęciach Koła Naukowego Higienistów Żywności, istniejącym przy Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM  w Olsztynie. Tematyką działalności koła będzie: analityka mikrobiologiczna, zwłaszcza metody biologii molekularnej, zastosowanie testów Elisa oraz prób biologicznych. Planowane są  też wyjazdy  w teren, zajęcia w zakładach przetwórstwa spożywczego itp. Realizowane będą również badania naukowe, których wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji i seminariów kół naukowych.

Dr Beata Wysok