Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

07.11.2016 | Dla Studentów IV roku

Uprzejmie informuę, że na ćwiczenia pt. "Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych świń" obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

1. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014 z dnia 7 marca 2014 zmieniające załacznik I do rozporządzenia (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowgo świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69 / 99.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2006r. nr 17. poz 127.; Art. 9., Art. 11. i Art. 17.

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

28.10.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia dotyczace "Listeria monocytogenes", które przewidziane są do realizacji 2 i 10 listopada 2016. obowiazuje Panstwa znajomość dwóch metod, które poznaliście Państwo na IV roku - na przedmiocie "Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa":

1) Oznaczanie liczby L. monocytogenes 

2) Wykrywanie obecności L. monocytogenes.

Ponadto proszę o zapoznanie się przed ćwiczeniami z treścią materiałów dotyczących tego drobnoustroju, które zamieściłam  w załączniku pod tym ogłoszeniem.

UWAGA!

Aby otworzyć załącznik należy być zalogowanym, w przeciwnym razie strona załącznika nie zostanie odnaleziona!

                                                                                          

                                                                                                                                     dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

 

Pliki

Dla Studentów V Roku

25.10.2016 | Dla Studentów V Roku

 

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanym dla Państwa Roku w najbliższym czasie wyjazdem na ćwiczenia terenowe, nastąpi zmiana organizacji zajęć z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego”, które odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

Środa 2 listopada 2016r.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w sali Katedry wg normalnego planu piątkowego (tj. dla czterech grup studenckich). Temat: „Listeria monocytogenes; wykrywanie obecności i oznaczanie liczby patogenu w produkcie”. UWAGA! Z grupami czwartkowymi temat ten będzie realizowany w dniu 10 listopada 2016r.

 

Czwartek 3 listopada 2016r.

Zajęcia terenowe dla czterech Grup – na terenie Zakładu OSI Food Solution Sp. z o.o.

Adres Zakładu: Górka 15 koło Ostródy.

Trzeba dojechać do Ostródy, następnie skręcić w kierunku Warszawy, zakład znajduje się w odległości ok.1 km od Ostródy i widać go z trasy. Na zajęcia te wyjątkowo nie musicie Państwo zabierać ze sobą jednorazowej odzieży ochronnej. 

 

Grupa: V      - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 845

Grupa: I       - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 945

Grupa: III    - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 1045

Grupa: II     - zbiórka na parkingu przy zakładzie   o godzinie 1145

 

Piątek 4 listopada 2016r.

 

Zajęcia terenowe dla czterech Grup – na terenie Zakładu OSI Food Solution Sp. z o.o.

Adres Zakładu: Górka 15 koło Ostródy.

Trzeba dojechać do Ostródy, następnie skręcić w kierunku Warszawy, zakład znajduje się w odległości ok.1 km od Ostródy i widać go z trasy. Na zajęcia te wyjątkowo nie musicie Państwo zabierać ze sobą jednorazowej odzieży ochronnej. 

 

Grupa: VIII   - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 900

Grupa: VII     - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1000

Grupa: VI      - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1100

Grupa: IV      - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1200

 

PROSZĘ  O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA ZAJĘCIA (NIE CZEKAMY NA SPÓŹNIALSKICH) ORAZ  POSIADANIE ZE SOBĄ DOWODU TOŻSAMOŚCI!

 

                                                                                                               M. Gomółka-Pawlicka

17.10.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia w  dniach 18  i 19. 10. 2016 r.  pt. „Badanie przedubojowe", obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

   1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego, str.  26 – 28.

 

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zadania w zakresie inspekcji.  A. Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego str.24-26, 48-49.

 

 3.  Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa,  dziennika badania przedubojowego drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego,  dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

 

                                                                                                                                                                 Prof. M. Radkowski

 

11.10.2016 | Dla studemtów VI roku - ZALICZANIE PRAKTYKI w IW

Uprzejmie informuję, że osoby, które do tej pory nie zaliczyły Praktyki w IW odbywanej po V roku studiów, mogą zaliczać praktykę w dniu 14 października 2016r., tj. w najbliższy piątek, w godzinach 10.00 - 14.00.

                                                                                                                                              dr wt. M. Gomółka-Pawlicka

 

10.10.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia pt. „Obrót zwierząt (transport i punkty skupu w dniach 11 i 12   X  2016.

Obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

2. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-54/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w  sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach

 

3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego, str 26-28

 

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

30.09.2016 | Terminy zaliczania Praktyki w IW po IV roku studiów

     Uprzejmie Państwa informuję, że zaliczanie Praktyki w IW po IV roku studiów będzie miało miejsce w następujących terminach:

Poniedziałek (3 X 2016) godz. 9.00 - 14.00

Czwartek (6 X 2016) 9.00 - 14.00

Poniedziałek (10 X 2016) godz. 9.00 - 14.00

Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium.

     

                                                                                                                                prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

05.09.2016 | Egzamin poprawkowy z przedmiotów: Higiena mleka, Higiena zwierzat rzeźnych i Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Poniżej określone są godziny Egzaminu poprawkowego dla poszczególych osób z podziałem na przedmioty:

 

HIGIENA MLEKA

godz. 8:30

1. Haniewicz K.

2. Hołodiuk K.

3. Pecyna A.

 

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

 

godz. 9:00

1. Boryczka M.

2. Hołodiuk K.

 

godz. 9:30

1. Kopacki P.

2. Pecyna A.

 

GODZ. 10:00 - PRZERWA

 

HIGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

godz. 10:30

1. Gibka I.

2. Godlewska J.

3. Kędzierska A.

 

godz. 11:00

1. Łajkowska M.

2. Rakocki K.

3. Topij A.

 

godz. 11:30

1. Hamada K.

2. Rakocki K.

3. Łajkowska M.

4. Juchnowicz (godz. 12:00)

11.05.2016 | Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

 Uprzejmie Państwa informujemy o możliwości skorzystania z oferty dotyczącej praktyki w IW, przesłanej na nasz Wydział przez PIW w Koszalinie. Poniżej załączamy informacje na ten temat wraz z załącznikami.

                                                                                                                                                   dr  M. Gomółka-Pawlicka

                                                                                                                                             prof. Mieczysław Radkowski

 

 

Szanowni Państwo,

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach w roku 2016 publikujemy na naszej stronie bip.piw.koszalin.pl oraz na stronie oferty.praca.gov.pl pod linkiem:

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?313480a3a18655b31cdd9063e7058b2f&public=018b29fc34fd42cd73882eddc7b197b2

W trakcie praktyk studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej będą mogli nabyć umiejętności z zakresu nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad żywnością pochodzenia zwierzęcego.

Szczegółowe informacje o programie praktyk można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 37 25 oraz adresem mailowym praktyki.piwkoszalin@piw.koszalin.pl

Więcej informacji o rządowym programie praktyk znajdą Państwo na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Pliki

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

20.04.2016 | Dla Studentów V Roku

     Na najbliższych ćwiczeniach z przedmiotu '"Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego" prezentujecie Państwo produkcję wybranych wędzonek (wraz analizą zagrożeń), ponadto proszę o powtórzenie materiału dotyczącego oznaczania liczby i wykrywania obecności bakterii w żywności. Proszę też o zapoznanie się z załącznikami zamieszczonymi pod ogłoszeniem.

 

                                                                                                                                                   dr  M. Gomółka-Pawlicka 

Pliki

Przewodnik dot. L. monocytogenes - EN

Przewodnik dot. L. monocytogenes - PL

Rozporządzenia 1441/2007