Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

.Status przedmiotu: obligatoryjny

Wymiar zajęć : wykłady 45 godzin,  ćwiczenia 90 godzin  ( semestr 9 i 10)

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych, prof. UWM

e mail: aga@uwm.edu.pl

GODZINY KONSULTACJI Z PRZEDMIOTU W SEMESTRZE ZIMOWYM

dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych, prof. UWM  - poniedziałek 9.30 - 11.00

dr hab. Joanna Wojtacka, prof. UWM  - poniedziałek 9.30 - 11.00

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka - poniedziałek 12.30 - 14.00 oraz konsultacje zdalne na Microsoft Teams 20.00 - 21.00 (ten sam zespół co dotychczas)

 

Tematyka przedmiotu obejmuje metody konserwacji żywności: chłodzenie, mrożenie, solenie, peklowanie, pasteryzację, sterylizację, wędzenie, suszenie, oraz metody niekonwencjonalne (ogrzewanie mikrofalowe); charakterystykę opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym; technologię przemysłu mięsnego, drobiarskiego, jajczarskiego, rybnego; ocenę jakości sensorycznej produktów pochodzenia zwierzęcego i zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego; systemy mycia i dezynfekcji oraz metody profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych w obiektach przemysłu spożywczego; zasady tworzenia i praktycznego funkcjonowania systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9000 i ISO 22000 w zakładach przemysłu spożywczego.

Wykłady, ćwiczenia oraz 2-tygodniowa praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu przygotowanie przyszłych lekarzy weterynarii do pracy w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym w przemyśle mięsnym, drobiarskim, rybnym, chłodniach, w portach i na granicy państwa oraz na różnych szczeblach administracji weterynaryjnej zajmującej się nadzorem nad żywnością.

Prowadzone wykłady, przygotowane w formie prezentacji multimedialnych, uzupełniane są filmami video, przeźroczami, foliami, aktami prawnymi itp.

Ćwiczenia obejmują zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia terenowe  w zakładach mięsnych, drobiarskich, rybnych oraz chłodni składowej.

Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej, stanowiąca integralną część procesu dydaktycznego, umożliwia studentom  praktyczne poznanie technologii poszczególnych branż przemysłu spożywczego jak również poznanie zasad nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w wymienionych branżach.

Zaliczanie przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń w formie  pisemnej lub ustnej, natomiast praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej  - w formie ustnej.

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia mogą przystąpić do egzaminu odbywającego się w formie pisemnej. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej lub ustnej.

 

PROGRAM  PRAKTYKI  W  INSPEKCJI  WETERYNARYJNEJ  (PO V ROKU  STUDIÓW) OBEJMUJE  NASTĘPUJĄCE  ZAGADNIENIA:

1.  Zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją żywności zwierzęcego pochodzenia – zadania i obowiązki lekarza I. W.

2.  Zapoznanie się z dokumentacją związaną z pełnionym nadzorem sanitarnym nad przetwórstwem (student zobowiązany jest przywieźć z sobą do UWM wszystkie dostępne blankiety druków wypełnianych przez  I. W. i umieć je wypełniać).

3.  Sposób wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej nad produkcją pierwotną żywności zwierzęcego pochodzenia.

4.  Sposób wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej nad technologią w zakładach przetwórczych (w zależności od typu zakładu):

a) Warunki przyjęcia surowców do zakładów przetwórczych,

b) Zapoznanie się z profilami produkcji,

c) Zapoznanie się z technologią produkcji,

d) Zapoznanie się z technologią i higieną ubocznych artykułów pochodzenia zwierzęcego oraz materiałem szczególnego ryzyka (SRM).

5. Sposób wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie higieny w zakładach przetwórczych:

a) Myciem i dezynfekcją: pomieszczeń, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, narzędzi,

b) Zabezpieczeniem zakładów przed dostępem szkodników,

c) Metodami oceny stanu sanitarnego zakładów.

6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym: HACCP,  ISO 9000, ISO 22000.

Znajomość powyższych zagadnień będzie podstawą do zaliczenia praktyki.

 

Studenci obowiązani są do:

1. Zapoznania się z programem praktyki oraz charakterem pracy Zakładu lub Inspektoratu Weterynarii, w którym będą odbywali praktykę.

2. Zgłoszenia się Zakładu/ Inspektoratu w dniu rozpoczęcia praktyki o umówionej godzinie.

3. Właściwego reprezentowania Uczelni oraz wykazania się nienaganną postawą, godną studenta.

4. Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyk, a także z poleceń zakładowego kierownika  praktyk, bezpośrednich zwierzchników w miejscu pracy i opiekuna dydaktycznego praktyk.

5. Starannego prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji (dzienniczek praktyk potwierdzony przez I.W.).

6. Posiadania aktualnych badań lekarskich .

7. Zachowania higieny i bezpieczeństwa podczas godzin pracy (praktyki).

8. Noszenia na terenie zakładu odzieży ochronnej.

9. Przedłożenia kompletnej dokumentacji z odbytej praktyki w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

Student zobowiązany jest w czasie praktyki sporządzić w dzienniczku listę wyrobów produkowanych w danym zakładzie i potwierdzić tę listę u lekarza I.W. (podpis z  pieczątką).

Praktyka studencka stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczn – wychowawczego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami w ramach przedmiotu „Higiena Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”. W związku z tym student zobowiązany jest do szczegółowego prowadzenia dzienniczka praktyk. Zaliczenie praktyki odbywa się w  Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego na podstawie sprawdzenia zdobytych przez studenta wiadomości, w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.

 

Pobierz szczegółowy plan