Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

Status przedmiotu: obligatoryjny

Przedmiot realizowany w semestrze 7 i 8.

Przedmiot  obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dającą podstawę do wykonywania przez przyszłych lekarzy weterynarii jednej z podstawowych i określonych ustawowo funkcji zawodowych, jaką jest badanie i ocena zwierząt rzeźnych i mięsa.

W ramach prowadzonych wykładów, ćwiczeń oraz 2-tygodniowej praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej studenci poznają zasady obrotu zwierzętami rzeźnymi, badanie przedubojowe, ubój, obróbkę poubojową, badanie poubojowe świń, bydła, owiec, kóz, koni, drobiu i zwierząt łownych oraz ocenę i znakowanie mięsa; lokalizację i zasady budowy rzeźni; postępowanie sanitarno-weterynaryjne po stwierdzeniu chorób zakaźnych, pasożytniczych oraz odchyleń jakościowych mięsa; zatrucia i zakażenia pokarmowe wywoływane przez różne patogeny; obecność biogennych amin, antybiotyków, hormonów, metali toksycznych, pestycydów i substancji radioaktywnych w tkankach zwierząt rzeźnych oraz ich wpływ na organizm człowieka.

Zaliczanie przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej, natomiast praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej - w formie ustnej.

Studenci, którzy zaliczą ćwiczenia mogą przystąpić do egzaminu odbywającego się w formie pisemnej. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej lub ustnej.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.
e-mail: szteyn@uwm.edu.pl

 

GODZINY KONSULTACJI Z PRZEDMIOTU W SEMESTRZE ZIMOWYM:

prof. dr hab. Joanna Szteyn - środa 900 - 1000

prof. dr hab. Mieczysław Radkowski - środa   1000 - 1130

dr n. wet. Beata Wysok - środa 9 30 - 1100 

dr n. wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka - piątek  1000 - 1130

 

 

Program praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej po IV roku studiów:

W czasie odbywania praktyki student powinien poznać:

1. Strukturę organizacyjną przemysłu mięsnego, zakładu mięsnego i Inspekcji Weterynaryjnej.

2.  Przepisy prawno-administracyjne z zakresu obrotu, uboju, badania przed i poubojowego oraz postępowania z mięsem po badaniu.

3.  Przepisy z zakresu BHP obowiązujące w zakładzie mięsnym.

4.  Technikę badania przedubojowego

5.  Metody i technikę uboju zwierząt rzeźnych.

6.  Technikę badania poubojowego bydła, świń itp.

7.  Ocenę i postępowanie z mięsem po badaniu.

8.  Postępowanie z mięsem  zdatnym i niezdatnym do spożycia.

9.  Prowadzenie dokumentacji i całokształt pracy kancelaryjnej IW.

Praktyka z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa stanowi istotny składnik przygotowania studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do pracy zawodowej w Inspekcji Weterynaryjnej (I.W.).

Zgodnie z planem praktyka odbywa się po IV roku studiów w miesiącach: lipiec, sierpień lub wrzesień, w turnusach dwutygodniowych.

Studenci obowiązani są do:

1.  Zapoznania się z programem praktyki oraz charakterem pracy zakładu, w którym odbywają praktykę.

2.  Zgłoszenia się do właściwego lekarza weterynarii I.W. w dniu rozpoczęcia praktyki o godz.800.

3.  Właściwego reprezentowania Uczelni oraz wykazania się nienaganną postawą, godną studenta.

4.  Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu i harmonogramu praktyk, a także z poleceń właściwego lekarza weterynarii I.W. sprawującego opiekę podczas  praktyki, bezpośrednich zwierzchników w miejscu pracy i opiekuna dydaktycznego praktyk.

5. Starannego prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji (dzienniczek praktyk potwierdzony przez lekarza weterynarii I.W.), z którą student powinien zgłosić się na początku roku akademickiego w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

6.  Noszenie na terenie zakładu odzieży ochronnej.

Praktyka studencka stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczno - wychowawczego i podlega zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami w ramach Higieny Zwierzęcych Rzeźnych. W związku z tym  student zobowiązany jest do szczegółowego prowadzenia dziennika praktyk. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie całokształtu pracy studenta w trakcie praktyki oraz sprawdzenia zdobytych wiadomości po praktyce na Uczelni.

 

Informacja o zasadach zaliczania przedmiotów prowadzonych
w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

  1. Studenci   obowiązani   są  przygotować   się   teoretycznie   do   każdego ćwiczenia z zagadnień wskazanych  przez prowadzącego zajęcia.
  2. Nieobecność na ćwiczeniach czy też  brak przygotowania teoretycznego (uzyskanie oceny niedostatecznej w trakcie ćwiczeń) wymaga zaliczenia u osoby prowadzącej dane ćwiczenie  do dnia kolokwium przewidzianego planem.
  3. Więcej niż trzy nieobecności na ćwiczeniach powodują nie uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w danym semestrze.
  4. Zaliczenie odbywa się w godzinach konsultacji.
  5. Nieobecność na kolokwium musi być  usprawiedliwiona (obowiązkowo). Brak usprawiedliwienia jest równoznaczny z otrzymaniem z danego terminu kolokwium  oceny niedostatecznej.
  6. Samowolna zamiana grup ćwiczeniowych jest niedopuszczalna. Zgodę na zamianę wydaje prowadzący zajęcia.
  7. Uzyskanie pozytywnej oceny semestralnej wymaga uzyskania  65 % pozytywnych odpowiedzi z każdego kolokwium.
  8. Stopnie uzyskane przy zaliczeniu semestru będą miały wpływ na ocenę egzaminacyjną. Przy ocenie egzaminacyjnej będzie też brana pod uwagę aktywność studentów na ćwiczeniach i wykładach.
  9. Na ćwiczeniach obowiązują: biały, czysty fartuch ochronny.
  10. Na ćwiczeniach terenowych obowiązuje studentów jednorazowy (własny) strój ochronny.

Pobierz szczegółowy plan

Materiały dydaktyczne: