Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLSKIEJ ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ - Fakultet

Przedmiot fakultatywny, obejmujący 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń.

Przewidziany do realizacji w semestrze zimowym (11), ze Studentami VI Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Miejsce realizacji przedmiotu: Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. 

     Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z jakością i specyfiką produkcji polskiej żywności pochodzenia zwierzęcego wytwarzanej  tradycyjnymi metodami.

ZAŁOŻENIA  I  CELE  PRZEDMIOTU  JAKO  EFEKTY  KSZTAŁCENIA:

Wiedza

Wiedza na temat polskiej żywności tradycyjnej w przeszłości i dzisiaj. Żywność tradycyjna charakterystyczna dla różnych rejonów Polski. Jakość rodzimych produktów tradycyjnych na tle produktów europejskich. Uwarunkowania prawne związane z wytwarzaniem i dystrybucją produktów tradycyjnych. Obowiązkowe oraz dobrowolne systemy jakości żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi. Mocne i słabe strony polskiej żywności tradycyjnej.

Umiejętności

Umiejętności wynikające z właściwego rozumienia specyfiki produkcji żywności wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz warunków jakie powinny być spełnione by możliwe było uzyskanie bezpiecznego produktu.

Kompetencje/Postawy
Przedmiot w proponowanym kształcie, poprzez rozszerzenie wiedzy na temat rodzajów, jakości, warunków wytwarzania i dystrybucji polskich produktów tradycyjnych, umożliwi przyszłemu lekarzowi weterynarii lepsze rozumienie niełatwych zagadnień związanych bezpieczeństwem produkcji różnych rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu:
dr.  Małgorzata Gomółka-Pawlicka

e - mail: mag@uwm.edu.pl

dr Joanna Wojtacka

e - mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl