Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA MLEKA

Status przedmiotu: obligatoryjny.

Przedmiot jest realizowany w VIII semestrze jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Przedmiot należy do grupy przedmiotów zawodowych przygotowujących przyszłych lekarzy weterynaryjnych do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej. W ramach prowadzonych wykładów i ćwiczeń studenci zapoznają się z prawnymi wymaganiami: rejestracji gospodarstw produkcyjnych i zakładów przetwórczych, oceny jakości higienicznej surowca mlecznego, warunkami produkcji lokalnej, marginalnej, ograniczonej oraz produkcją tradycyjnych produktów mleczarskich. Ponadto zakres przedmiotu uwzględnia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP oraz  organizację badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w ramach Krajowego Programu badania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
prof. dr hab. Joanna Szteyn, prof. zw.
e-mail: szteyn@uwm.edu.pl

GODZINY KONSULTACJI Z PRZEDMIOTU W SEMESTRZE LETNIM (2016):

prof. dr hab. Joanna Szteyn - środa  900 - 1030

dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska - Łaszczych - środa   930 - 1100

 

ROK IV    Plan ćwiczeń z przedmiotu „ Higiena Mleka”

 1. 22/23 02. 2016. Omówienie programu i zasady zaliczenia przedmiotu. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad mlekiem i jego przetwórstwem. Ocena sensoryczna mleka  różnych gatunków zwierząt poddanego i nie poddanego procesom termicznym.
 2. 29 02./1 03. 2015. Zasady pobierania próbek mleka do badań. Właściwości fizyko-chemiczne mleka. Badanie świeżości mleka: gęstość i kwasowość.
 3. 7/8 03. 2016.Ocena mleka oborowego, przeznaczonego do: sprzedaży bezpośredniej, produkcji lokalnej, przetwórstwa przemysłowego. Metody badań: mikrobiologicznych i oznaczanie komórek somatycznych w próbkach mleka surowego
 4. 14/15 03. 2016. Oznaczanie substancji hamujacych i zafałszowania mleka wodą. Zasady monitoringu ksenobiotyków w mleku.
 5. 21/22 03. 2016. Metody instrumentalne  badania mleka. Działalność akredytowanego laboratorium oceny surowca  mlecznego.
 6. 4/5 04. 2016. Zasady zatwierdzania, rejestracji i kontroli  gospodarstw produkujących mleko. SPIWET.
 7. 11/12 04. 2016. Zajęcia terenowe. Dobra Praktyka Produkcyjna w gospodarstwach.
 8. 18/19 04. 2016. System HACCP - Opis produktu. Badanie sensoryczne produktów mleczarskich. Wyznaczenie deskryptorów dla grup produktów mleczarskich.
 9. 25/26 04. 2016. Analiza zagrożeń w procesie produkcji wyrobów mleczarskich.
 10. 2 05 i 8 06. 2016.  R E P E T Y T O R I U M
 11. 9/10 05. 2016. Urządzenia i aparatura do przetwórstwa mleka (Hala maszyn Wydziału Nauki o Żywności)
 12. 16/17 05. 2016. GHP, GMP. Działania zapobiegawcze. Szczegółowe wymagania dla zakładów przetwórstwa mleka.
 13. 23/ 24 05. 2016. Identyfikacja CCP. Instrukcje monitorowania i działań korygujących w CCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 14. 30/31 05. 2016. Metody weryfikacji systemu HACCP. Badanie skuteczności procesów termicznych. Mikrobiologiczne kryteria prawne dla  produktów i procesów stosowanych w przetwórstwie mleka .
 15. 6/7 06. 2015. Wymagania sanitarno - weterynaryjne produkcji MOL oraz dla sprzedaży bezpośredniej  mleka i produktów mleczarskich . 

 

Pobierz szczegółowy plan